preloader logo

Aliança pels objectius


Els ODS impliquen tota la humanitat, ningú en pot restar al marge. Per assolir-los cal un ferm compromís global a través de la cooperació internacional i les aliances que permetin endegar noves dinàmiques per a unes relacions justes, perdurables i equitatives. L’ODS 17 està dedicat als mitjans necessaris per assolir tots els altres objectius.

Els països més avançats han de donar suport a aquells que ho estan menys, prenent com a referència l’aportació del 0,7 % dels ingressos propis, tot i que, sovint, el suport més útil pot adoptar la forma de transferència de tecnologia. És bàsic promoure la cooperació regional i internacional Nord-Sud, Sud-Sud i triangular en matèria de ciència i innovació.

Cada país, regió o ciutat ha de formalitzar un compromís creïble amb l’Agenda 2030, sostingut en aliances eficaces entre els actors públics, el sector empresarial privat i la societat organitzada. 

Què podem fer?

· Executar projectes de cooperació al desenvolupament que impliquin l’establiment de relacions estables i horitzontals de treball amb un o més municipis, consells provincials o equivalents d’un país en desenvolupament.
· Formalitzar un compromís ferm per a l’assoliment de l’Agenda 2030, donar-lo a conèixer i implicar-hi l’equip municipal, la ciutadania i tots els agents del territori.
· Buscar sinergies entre diferents organitzacions del territori (ONGs, sector privat, altres administracions, ciutadania organitzada, etc.). Compartir coneixements, experiència, tecnologia i recursos.
· Fomentar serveis mancomunats entre municipis petits propers per millorar el propi servei i la gestió i aconseguir un estalvi de recursos.
· Fomentar la cultura de treball transversal entre els departaments i els diferents equips del propi ajuntament. La transversalitat, tret definitori de l’Agenda 2030, respon a les noves demandes socials i polítiques públiques que no depenen d’un sol departament.
· Fomentar activitats de treball en equip i de cooperació a les escoles i en altres espais educatius.
· Fomentar la responsabilitat social de les empreses respecte a projectes relacionats amb el desenvolupament sostenible als països en desenvolupament.
· Establir instruments que permetin mesurar els progressos aconseguits en matèria de desenvolupament sostenible.


Fites

17.1 Enfortir la mobilització de recursos interns, també mitjançant la prestació de suport internacional als països en desenvolupament, a fi de millorar la capacitat nacional per a recaptar ingressos fiscals i d’altra índole.
17.2 Vetllar perquè els països desenvolupats compleixin plenament els seus compromisos en relació amb l’ajut oficial al desenvolupament (AOD), inclòs el compromís adquirit per nombrosos països desenvolupats d’assolir l’objectiu de destinar el 0,7% del producte nacional brut (PNB) a l’AOD i del 0,15% al 0,20% del PNB a l’AOD dels països menys avançats, i encoratjar els proveïdors d’AOD que considerin fixar una meta per tal de destinar almenys el 0,20% del PNB a l’AOD dels països menys avançats.
17.3 Mobilitzar recursos financers addicionals provinents de múltiples fonts per als països en desenvolupament.
17.4 Assistir els països en desenvolupament per a aconseguir la sostenibilitat del deute a llarg termini amb polítiques coordinades orientades a fomentar el finançament, l’alleujament i la reestructuració del deute, si escau, i fer front al deute extern dels països pobres altament endeutats a fi de reduir l’endeutament excessiu.
17.5 Adoptar i aplicar sistemes de promoció d’inversió a favor dels països menys avançats.
17.6 Millorar la cooperació regional i internacional nord-sud, sud-sud i triangular i l’accés a la ciència, tecnologia i innovació, i augmentar l’intercanvi de coneixements en condicions mútuament convingudes, entre d’altres maneres millorant la coordinació entre els mecanismes existents, en particular en l’àmbit de les Nacions Unides, i mitjançant un mecanisme global de facilitació de la tecnologia.
17.7 Promoure el desenvolupament, així com la transferència, divulgació i difusió de tecnologies ecològicament racionals als països en desenvolupament en condicions favorables, incloent condicions concessionàries i preferencials, de mutu acord.
17.8 Posar en ple funcionament, a tot tardar el 2017, el banc de tecnologia i el mecanisme de suport a la ciència, tecnologia i innovació per als països menys avançats, i augmentar l’ús de tecnologies instrumentals, en particular de les tecnologies de la informació i la comunicació.
17.9 Augmentar el suport internacional a la implementació eficaç i amb objectius concrets de programes de formació als països en desenvolupament per tal de donar suport als plans nacionals orientats a aplicar tots els Objectius de Desenvolupament Sostenible, mitjançant, entre d’altres, la cooperació nord-sud, sud-sud i triangular.
17.10 Promoure un sistema de comerç multilateral universal, basat en normes, obert, no discriminatori i equitatiu en el marc de l’Organització Mundial del Comerç, mitjançant, entre d’altres, la conclusió de negociacions d’acord amb el Programa de Doha per al desenvolupament.
17.11 Augmentar de manera significativa les exportacions dels països en desenvolupament, en particular amb la perspectiva de duplicar la participació dels països menys avançats en les exportacions mundials per a 2020.
17.12 Aconseguir la implementació oportuna d’un accés permanent als mercats, sense aranzels ni quotes per a tots els països menys avançats, de conformitat amb les decisions de l’Organització Mundial del Comerç, i, entre d’altres, vetllant per tal que les normes d’origen preferencials aplicables a les importacions dels països menys avançats siguin transparents i senzilles, i contribueixin a facilitar l’accés als mercats.
17.13 Augmentar l’estabilitat macroeconòmica mundial, mitjançant, entre d’altres, la coordinació i coherència de polítiques.
17.14 Millorar la coherència de polítiques per al desenvolupament sostenible.
17.15 Respectar el lideratge i la política de cada país per a establir i aplicar polítiques orientades a l’erradicació de la pobresa i la promoció del desenvolupament sostenible.
17.16 Enfortir l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible, complementada per aliances entre múltiples actors que mobilitzin i promoguin l’intercanvi de coneixements, expertesa, tecnologies i recursos financers, amb la finalitat de donar suport a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a tots els països, en particular als països en desenvolupament.
17.17 Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos dels partenariats.
17.18 Per a 2020, millorar la prestació de suport a la formació per als països en desenvolupament, inclosos els països menys avançats i els petits estats insulars en desenvolupament, amb la perspectiva d’augmentar de forma significativa la disponibilitat de dades actualitzades, fiables i de qualitat, desglossades per grups d’ingressos, gènere, edat, raça, origen ètnic, condició migratòria, discapacitat, ubicació geogràfica i altres característiques pertinents segons el context nacional.
17.19 Per a 2030, aprofitar les iniciatives existents per a elaborar indicadors que permetin mesurar els progressos aconseguits en matèria de desenvolupament sostenible i constitueixin un complement dels indicadors utilitzats per a mesurar el producte interior brut, i donar suport a la formació en estadística als països en desenvolupament.

Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar