preloader logo

Consum i producció responsables


Es tracta de reduir el nostre impacte sobre el planeta produint i consumint només allò que necessitem.

L’ODS 12 posa el focus en la promoció de la gestió sostenible i de l’ús eficient dels recursos naturals, en la reducció de la generació de residus i del malbaratament d’aliments, i en el foment de la gestió ecològicament racional dels productes químics en les pràctiques de producció i consum. 

Aquest ODS aspira a garantir una gestió correcta dels residus inevitables, sobretot dels que són tòxics. Pel que fa a les empreses, especialment a les grans i a les transnacionals, se’ls demana que actuïn de forma més sostenible i transparent. Els poders públics també poden fer-hi molt, a través de les seves polítiques fiscals i de contractació, i d’impuls a la conscienciació social sobre desenvolupament i estils de vida sostenibles.

Què podem fer?

Prioritzar l’economia circular i el consum responsable i local com a primera fase del cicle dels aliments, i prestar suport als productors i al comerç local per tal d’afavorir aquestes estratègies. 

Promoure accions per informar i sensibilitzar la ciutadania sobre el cicle dels aliments i esdevenir exemple, com a prescriptors, de bones pràctiques als menjadors escolars i als equipaments.

Establir en cada equipament àrees d’aportació de recollida de residus coherents amb el sistema de recollida municipal.

Instal·lar els contenidors de residus necessaris en funció de l’activitat de l’equipament municipal. Han de ser accessibles i estar convenientment senyalitzats per tal d’informar i sensibilitzar sobre l’ús correcte.

Fomentar l’autocompostatge en municipis rurals, nuclis amb poca població, urbanitzacions i cases aïllades, etc., com una via adequada per gestionar la matèria orgànica.

Organitzar accions de sensibilització a través d’actuacions de recollida de residus abocats il·legalment als boscos, les platges, els marges de rius, etc., i participar anualment en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus («Let’s clean up Europe»).

Fomentar l’existència d’establiments especialitzats en la reparació d’objectes i aparells, així com la creació de xarxes d’intercanvi al municipi.

Fites

12.1 Aplicar el Marc decennal de programes sobre modalitats de consum i producció sostenibles, amb la participació de tots els països i el lideratge dels països desenvolupats, tenint en compte el grau de desenvolupament i les capacitats dels països en desenvolupament.
12.2 Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.
12.3 Per a 2030, reduir a la meitat el malbaratament d’aliments per càpita mundial en la venda al detall i el consum, així com les pèrdues d’aliments a les cadenes de producció i distribució, incloses les pèrdues postcollita.
12.4 Per a 2020, aconseguir la gestió ecològicament racional dels productes químics i de tots els residus al llarg del seu cicle de vida, de conformitat amb els marcs internacionals convinguts, i reduir-ne de manera significativa l’alliberament a l’atmosfera, a l’aigua i al sòl a fi de minimitzar-ne els efectes adversos sobre la salut humana i el medi ambient.
12.5 Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.22
12.6 Encoratjar les empreses, en especial les grans empreses i les empreses transnacionals, a adoptar pràctiques sostenibles i a incorporar informació sobre la sostenibilitat en el seu cicle de presentació d’informes.
12.7 Promoure pràctiques de contractació pública que siguin sostenibles, de conformitat amb les polítiques i prioritats nacionals.
12.8 Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i conscienciació pertinents per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura.
12.a Ajudar els països en desenvolupament a enfortir la seva capacitat científica i tecnològica a fi d’avançar cap a modalitats de consum i producció més sostenibles.
12.b Elaborar i aplicar instruments que permetin vigilar els efectes en el desenvolupament sostenible a fi d’aconseguir un turisme sostenible que creï llocs de treball i promogui la cultura i els productes locals.
12.c Racionalitzar els subsidis ineficients als combustibles fòssils que encoratgen el consum antieconòmic, mitjançant l’eliminació de les distorsions del mercat d’acord amb les circumstàncies nacionals, també per mitjà d’una reestructuració dels sistemes tributaris i l’eliminació gradual dels subsidis perjudicials, quan existeixin, per tal de reflectir-ne l’impacte ambiental, tenint plenament en compte les necessitats i condicions específiques dels països en desenvolupament i reduint al mínim els possibles efectes adversos en el seu desenvolupament, d’una manera que permeti protegir les persones pobres i les comunitats afectades.


Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar