preloader logo

Igualtat de genere


La ONU explica: "La igualtat de gènere no és només un dret humà fonamental, sinó una base necessària per a un món pacífic, pròsper i sostenible. Donar a les dones i les nines igualtat d'accés a l'educació, l'atenció mèdica, el treball decent i la representació en els processos de presa de decisions polítiques i econòmiques impulsarà les economies sostenibles i beneficiarà a les societats i a la humanitat en general".

Amb base als compromisos i normes enunciats a la Declaració i Plataforma d'Acció de Beijing i la Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminación contra la dona (CEDAW), l’ONU ha definit 9 fites i 14 Indicadors per a l'ODS 5.

Què podem fer?

· Incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques i actuacions municipals que es duguin a terme.
· Promoure mesures específiques de gènere per a la igualtat d’oportunitats des de totes les àrees de l’ajuntament (no només des de les regidories de la Dona), que han de respondre a una línia d’actuació comuna i coherent.
· Treballar les polítiques d’igualtat d’oportunitats no només des d’un enfocament assistencial, sinó bàsicament impulsant iniciatives per prevenir les relacions de sexisme, violència i discriminació vers les dones.
· Integrar la visió de gènere en tots els estadis del procés de contractació pública amb la finalitat d’utilitzar la contractació per promoure la igualtat de les dones i els homes.
· Fomentar la participació de les dones en l’esfera pública, afavorint la seva cooperació amb les actuacions municipals des de diversos àmbits.
· Fomentar i donar suport a l’associacionisme com a vehicle per promoure les polítiques de gènere.
· Potenciar i dotar de recursos els centres d’informació i atenció a les dones.
· Fomentar una acció educativa (coeducació) fonamentada en el reconeixement de les potencialitats i individualitats de tot l’alumnat, independentment del seu sexe, i potenciar així la igualtat real d’oportunitats.


Fites

5.1 Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tot el món.
5.2 Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i nenes en els àmbits públic i privat, inclosos el tràfic i l’explotació sexual, així com altres tipus d’explotació.
5.3 Eliminar totes les pràctiques nocives, com el matrimoni infantil, precoç i forçat, així com la mutilació genital femenina.
5.4 Reconèixer i valorar les cures no remunerades i el treball domèstic no remunerat, mitjançant la prestació de serveis públics, la provisió d’infraestructures i la formulació de polítiques de protecció social, així com mitjançant la promoció de la responsabilitat compartida a la llar i la família, segons escaigui a cada país.
5.5 Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones, i per la igualtat d’oportunitats de lideratge en tots els àmbits de presa de decisions en la vida política, econòmica i pública.
5.6 Garantir l’accés universal a la salut sexual i reproductiva i als drets reproductius, de conformitat amb el Programa d’acció de la Conferència Internacional sobre la Població i el Desenvolupament, la Plataforma d’Acció de Beijing i els documents finals de les conferències d’examen respectives.
5.a Emprendre reformes que atorguin a les dones el dret als recursos econòmics en condicions d’igualtat, així com l’accés a la propietat i al control de les terres i altres béns, els serveis financers, l’herència i els recursos naturals, de conformitat amb les lleis nacionals.
5.b Millorar l’ús de la tecnologia instrumental, en particular les tecnologies de la informació i la comunicació, per tal de promoure l’empoderament de les dones.
5.c Adoptar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per a promoure la igualtat entre els gèneres i l’empoderament de dones i nenes a tots els nivells.


Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar