preloader logo

Reducció de les desigualtats


Aquest ODS ens commina a no deixar ningú enrere, principi transversal en tota l’Agenda 2030. 

La reducció de les desigualtats exigeix un canvi transformador. Cal redoblar els esforços per erradicar la pobresa extrema i la fam, i invertir més en salut, educació, protecció social i ocupació decent, especialment a favor de la gent jove, les persones migrants i altres col·lectius vulnerables.

Aquest objectiu aborda la inclusió social, econòmica i política de totes les persones forjant vincles i trencant barreres d’edat, gènere, classe, capacitats, llengua, origen o orientació sexual.


Què podem fer?

· Elaborar un pla local d’inclusió i cohesió social (PLINCS), com a instrument per concretar i articular la política d’inclusió social del municipi.
· Augmentar la progressivitat dels impostos i introduir mecanismes i ajuts, a través de bonificacions, en aquells casos de famílies en risc d’exclusió social.
· Introduir bonificacions de l’IBI als immobles destinats a lloguer social o que afavoreixin l’eficiència energètica.
· Bonificar l’emprenedoria responsable o empreses que creïn llocs de treball amb contracte indefinit o que tinguin en compte l’equitat de gènere o la creació d’ocupació per a col·lectius amb discapacitat o en risc d’exclusió.
· Implementar projectes de cooperació al desenvolupament i de drets humans per tal de promoure l’enfortiment institucional, la modernització de les polítiques públiques locals i de l’administració municipal, la participació ciutadana o la igualtat d’oportunitats entre homes i dones per a països en desenvolupament.
· Promoure la creació d’espais per a la participació ciutadana i la cocreació de polítiques públiques per a totes les persones, fent especial atenció als col·lectius subrepresentats.
· Implementar plans i accions específiques per incorporar la igualtat de tracte i la no-discriminació com a àmbit d’actuació de política pública.


Fites

10.1 Per a 2030, aconseguir progressivament i mantenir el creixement dels ingressos del 40% més pobre de la població a una taxa superior a la mitjana nacional.
10.2 Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra condició.
10.3 Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, també eliminant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislació, polítiques i mesures adequades a aquest efecte.
10.4 Adoptar polítiques, en especial fiscals, salarials i de protecció social, i aconseguir progressivament més igualtat.
10.5 Millorar la reglamentació i la vigilància de les institucions i dels mercats financers mundials i enfortir l’aplicació d’aquesta reglamentació.
10.6 Assegurar més representació i intervenció dels països en desenvolupament en les decisions adoptades per les institucions econòmiques i financeres internacionals per tal d’augmentar l’eficàcia, la fiabilitat, la rendició de comptes i la legitimitat d’aquestes institucions.
10.7 Facilitar una migració i mobilitat ordenades, segures, regulars i responsables de les persones, també mitjançant l’aplicació de polítiques migratòries planificades i ben gestionades.
10.a Aplicar el principi del tracte especial i diferenciat per als països en desenvolupament, en particular per als països menys avançats, de conformitat amb els acords de l’Organització Mundial del Comerç.
10.b Fomentar l’ajut oficial al desenvolupament i els fluxos financers, inclosa la inversió estrangera directa, per als estats amb majors necessitats, en particular els països menys avançats, països africans, petits estats insulars en desenvolupament i països en desenvolupament sense litoral, d’acord amb els respectius plans i programes nacionals.
10.c Per a 2030, reduir els costos de transacció de les remeses de migrants per sota del 3% i eliminar els canals de tramesa de remeses amb un cost superior al 5%.

Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar