Agenda

Assemblea General

  Montuïri, 16 de març de 2018

El 16 de març el Fons Mallorquí convoca tots els socis a la sala de plens de l'Ajuntament de Montuïri per celebrar:

- Assemblea General Extraordinària: 12 h. (1a convocatòria), 12.30 h. (2a convocatòria) per a la modificació dels estatuts.

- Assembla General Ordinària: 12.45 h. (1a convocatòria), 13.15 h. (2a convocatòria), amb el següent ordre del dia: 

              1.      Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària del 17 de març de 2017.

2.      Memòria d’activitats 2017.

3.      Execució del pressupost, comptes anuals i informe d’auditoria financera externa de 2017.

4.      Línies d’actuació 2018.

5.      Pressupost per a 2018.

6.      Aprovació dels programes municipalistes 2018.

7.      Ratificació, si escau, dels acords presos per la Comissió Executiva.

8.      Torn obert de paraules.