Bolívia

Enfortiment de la gestió pública dels recursos hídrics

Aquest projecte està emmarcat en el Pla Director d'Infraestructura i Abastament d'Aigua de comunitats rurals de Pocona, que està en marxa des de fa 3 anys i en el qual participen diferents agències de cooperació que tenen com a objectiu primordial l'accés a l'aigua com a dret humà primordial. El projecte preveu intervenir en dues comunitats rurals del municipi de Pocona per assegurar el subministrament continu d'aigua segura a les famílies i el reforç de la gestió comunitària d'aquest servei, així com la pràctica d'hàbits higiènics saludables per part de tota la població. A les comunitats de Huerta Kuchu i Escalante s'instal·larà un sistema d'abastament d'aigua per gravetat. El nombre total de beneficiaris previst és de 70 famílies, 42 a Huerta Kuchu i 28 a Escante. A més a més, es crearà i capacitarà un comitè d'aigua per a la correcta gestió i el manteniment del sistema d'aigua. Paral·lelament es duran a terme activitats de sensibilització sobre l'ús correcte de l'aigua i bones pràctiques higièniques.

Seguiment:

El projecte ha consistit en la construcció d’un sistema d’abastiment d’aigua que beneficia 35 famílies de la comunitat de Huerta Kuchu i la seu social. El sistema garanteix l’abastiment continu i en quantitat suficient per al consum dels beneficiaris. En el procés de construcció s’han hagut de fer modificacions al projecte inicial: el tanc d’emmagatzemament té més cabuda per garantir l’abastiment d’aigua; i es va seleccionar una font d’aigua addicional per abastir el dipòsit i poder fer front al període de prolongada sequera que està patint el territori. Un cop construïda la infraestructura, les famílies beneficiàries han rebut sessions de formació sobre hàbits d’higiene saludable, i consum responsable i segur de l’aigua. En aquests tallers s’han abordat aspectes rellevants com el tractament de desinfecció de l’aigua; la recollida de l’aigua en piletes d’abastiment i l’emmagatzematge posterior en recipients adequats. Finalment, s’ha constituït un comitè d’aigua per garantir la gestió sostenible de la infraestructura, amb la participació d’una dona a la junta directiva. Aquest comitè vetlla per la gestió del servei i el manteniment de les instal·lacions.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 60 000,00 €

Entitats executores

Enginyeria sense Fronteres Illes Balears

Enginyeria Sense Fronteres (ESF) és una organització no governamental (ONG) dedicada a la cooperació per al desenvolupament que treballa per construir una societat mundial justa i solidària i per posar la tecnologia al servei del desenvolupament humà.

Mosoj Causay

Mosoj Causay és una institució sense ànim de lucre que, des de fa més de vint anys, contribueix al desenvolupament integral de les famílies de les zones rurals de Cochabamba mitjançant activitats socioculturals, econòmiques, sanitàries, educatives, agropecuàries i de serveis d'infraestructures bàsiques.