Bolívia

Desenvolupament econòmic i apoderament de les dones a través del turisme a Pocona (fase III)

Al municipi de Pocona, de població majoritàriament quítxua i predominantment rural, més del 86% dels habitants es troben en situació de pobresa: només la meitat té accés a aigua potable a domicili, la cobertura de clavegueram no arriba a l'1%, i l'analfabetisme es troba entorn del 20% de la població. L'increment de l'emigració cap a zones on hi ha més oportunitats de feina ha fet que l'Ajuntament i la població, en especial les dones, plantegin la necessitat de cercar fonts d'ingressos relacionades amb el patrimoni natural i cultural del municipi. Es considera el turisme com una eina adequada per a la cohesió social i per reforçar l'autonomia de les dones, però manquen capacitats institucionals i també entre la població. Existeix un Pla estratègic de turisme, que fa un diagnòstic sobre les mancances (hostatge, restauració, transport i vies de comunicació, informació i senyalització, etc.) i destaca el potencial del municipi. En la tercera fase d'aquest programa es proposen activitats destinades a generar capacitats empresarials a les dones i proporcionar-los equipaments perquè puguin proveir serveis turístics, així com espais de promoció i comercialització. Igualment, es preveu assessorar els funcionaris i càrrecs municipals quant a la gestió d’eines i recursos de dinamització; senyalitzar cinc rutes i llocs d'interès, elaborar material promocional i promoure activitats que dinamitzin turísticament el municipi. Se’n beneficiaran directament 121 persones, 97 de les quals són dones i, de forma indirecta, tota la població del Pocona (10.402 persones).

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 46 238,00 €

Entitats executores

Treball Solidari

ONGD creada a Mallorca l’any 2000 que treballa per millorar les condicions de vida de les persones a l’àmbit local i internacional.

CEPAD - Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible

El Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible-CEPAD és una institució que dóna suport, assistència i assessorament als agents públics, privats i de la societat civil en general en qüestions de desenvolupament humà, econòmic i sostenible.