Burkina Faso

Realització d'un estudi per a la construcció d'un embassament a Tenado

La pluviositat a Burkina Faso, com a la resta de països del Sahel, és cada cop més irregular i insuficient. Tenint en compte que l’economia es basa principalment sobre l’agricultura i la ramaderia, resulta imprescindible la recuperació de l’aigua de pluja per poder-ne disposar durant tot l’any. La comarca de Tenado, que agrupa 18 municipis amb prop de 47.000 habitants, compta amb sis embassaments d’aigua poc profunda, habilitats per al cultiu de l'arròs. Tots aquests embassaments només es poden explotar durant el període de pluges i exclusivament per al cultiu de l’arròs. El municipi de Tenado compta amb un embassament de poca profunditat construït el 1973, que és pràcticament inexistent actualment, i que mai no es va adequar, però ofereix oportunitats no només per al cultiu de l’arròs, sinó també per a hortalisses. L’adequació d’aquesta infraestructura permetria posar a disposició de la població de Tenado una zona adaptada per al conreu de l’arròs i, sobretot, per  reforçar el cultiu d’hortalisses que ja es du a terme. D’altra banda, la rehabilitació de l’embassament també seria útil per a activitats de ramaderia i de pesca. El projecte proposa realitzar un estudi per determinar les condicions de realització de les obres de rehabilitació de l’embassament i de condicionament d’una zona d’aigua poc profunda.

Seguiment:

Un cop elaborat el pla d’execució en coordinació amb l'Ajuntament de Tenado, es varen celebrar dues reunions amb els beneficiaris: una  per presentar el projecte i resoldre els dubtes, en què la població es va mostrar conforme i disposada a participar en el projecte ; i una altra per valorar l'impacte socioeconòmic. L'estudi va constar de dues fases: recopilació i anàlisi de documentació, estudi de les condicions  geogràfiques, geològiques i topogràfiques dels terrenys i realització d’enquestes socioeconòmiques. A la segona fase es varen redactar els dos estudis (sobre la part alta de l'embassament, adaptable per al cultiu d'arròs i hortalisses; i l'embassament pròpiament dit, on es retenen les aigües), que inclouen les propostes d'obres necessàries i el pressupost estimat, així com l'estudi sociològic sobre l'impacte del projecte en la població local. Els resultats de l'estudi indiquen que la rehabilitació de l'embassament és viable i permetria mantenir l'aigua embassada un parell de mesos, de manera que es podria allargar considerablement la temporada de cultiu.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 28 575,99 €

Entitats executores

Pa i mel

L'Associació Pa i mel és una entitat sense ànim de lucre, que va néixer l'any 1996 i que intervé a l'àmbit social, per atendre els col·lectius més desfavorits.

Pa i mel-Burkina

Pa i mel-Burkina és una organització sense ànim de lucre, apolítica i laica que treballa per al desenvolupament humà.