Burkina Faso

Rehabilitació de la part baixa de la presa de Tenado

L'economia de Tenado, com a la resta del país, es basa principalment sobre l'agricultura i la ramaderia, però una pluviositat cada cop més irregular i insuficient en limita molt la productivitat. Per això la recuperació de l’aigua de pluja per poder-ne disposar durant tot l’any resulta imprescindible. El municipi de Tenado, que agrupa 18 nuclis amb prop de 47.000 habitants, disposa de sis embassaments d’aigua poc profunda, habilitats per al cultiu d'arròs, que només es poden explotar durant el període de pluges. Però també hi ha un embassament de poca profunditat construït el 1973, que és pràcticament inexistent actualment, i que mai no s'ha adequat, però ofereix oportunitats no només per al cultiu de l’arròs, sinó també per a hortalisses. Un estudi realitzat el 2016, finançat pel Fons Mallorquí, constatà la viabilitat de les obres d'adequació d’aquesta infraestructura, que  permetrà posar a disposició de la població de Tenado una zona adaptada per al conreu de l’arròs i, sobretot, per reforçar el cultiu d’hortalisses que ja es du a terme, així com per a activitats de ramaderia i de pesca. El projecte proposa realitzar el condicionament de la part baixa de la presa, que posarà a disposició de la població almenys 15ha per al conreu d'arròs amb 60 parcel·les d'un quart d'hectàrea, que beneficiaran directament  60 famílies.

Seguiment: 

En primer lloc es va celebrar una trobada amb els beneficiaris, les autoritats comunals i l’empresa adjudicatària de les obres per refermar l’interès de la població per l’execució del projecte i el compromís de facilitar el seu desenvolupament, especialment dels propietaris que varen cedir els terrenys que formen part del perímetre de condicionament. Les tasques d’adequació varen endarrerir-se perquè les havia de dur a terme la mateixa empresa que feia feina al projecte de reconstrucció de l’embassament i en el moment de rebre el pagament de l’import aprovat, no era possible aturar les obres ni realitzar-les simultàniament. Per tant, els treballs d’adequació s’iniciaren al mes de gener de 2018 i finalitzaren al mes de maig. Després del moviment de terres per obtenir una superfície plana, es varen construir petits dics, es varen protegir amb geotèxtils i paredats, es va escardar el sòl i es varen establir les particions de les parcel·les. A més a més del control efectuat per la pròpia empresa, el procés va ser seguit per un tècnic de Pa i mel. El 8 de maig de 2018 va tenir lloc una reunió en què es va constituir una comissió integrada pels beneficiaris, la batlia, els serveis tècnics, el comitè local de desenvolupament i el representant de Pa i mel-Burkina que s’havia d’encarregar de l’adjudicació de les parcel•les i es va anunciar que tothom qui estigués interessat a tenir-ne una, s’inscrigués a l’Ajuntament. El 13 de juny la comissió va distribuir les 127 resultants, que reberen els antics propietaris i els sol•licitants sense distinció de gènere. També en resultaren dos horts comunitaris. Igualment, l’11 de maig  es va crear un comitè de gestió de cinc membres, mitjançant una assemblea constitutiva, amb el nom de Societat cooperativa de productors d’arròs de Vôlö-Yobou (SCOOPR), encapçalada pels propietaris. També es va constituir un comitè de vigilància de les activitats del comitè de gestió per vetllar pel bon funcionament de l’oficina executiva. De les 15ha condicionades, 10 ja es varen conrear el 2018.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 58 952,27 €

Entitats executores

Pa i mel-Burkina

Pa i mel-Burkina és una organització sense ànim de lucre, apolítica i laica que treballa per al desenvolupament humà.