Colòmbia

Enfortiment de la governabilitat als municipis del Páramo de Santurbán

Els municipis del Páramo de Santurbán estan situats en un entorn molt ric en recursos naturals, especialment reserves hídriques i jaciments d'or i plata. Tanmateix, els municipis resten marginats del desenvolupament econòmic i social de la regió: el govern central basa el desenvolupament econòmic sobre les grans explotacions mineres, n'exclou els interessos i plans de les comunitats i administracions locals, i posa en perill la seva subsistència i la preservació dels aqüífers, afectats per la contaminació dels productes tòxics utilitzats per les empreses mineres. El projecte vol millorar les opcions de vida de les comunitats dins del marc d'un desenvolupament sostenible, a partir de dos àmbits d'actuació: l'enfortiment dels ajuntaments a través de la consolidació de l'associació que els aplega, per tal d'incrementar-ne les possibilitats d'incidència i capacitats de gestió; i la posada en marxa d'iniciatives de desenvolupament alternatiu que permetin generar ingressos a les comunitats ubicades a la zona.

Seguiment:

Es va celebrar un taller per a l’Asociación de municipios del Páramo de Santurbán (ASOMUSANTURBAN) per donar suport a la formulació dels plans de desenvolupament municipals, amb la col•laboració del PNUD. Hi participaren quatre batles i dos delegats dels sis municipis membres de l’associació, a més de tècnics que treballen a les secretaries de planificació. Al taller es varen plantejar sis propostes d’objectius i accions estratègiques incloses al Pla de turisme sostenible. En aquest sentit l’associació també va donar suport a la presentació de diversos projectes de turisme sostenible a diferents entitats públiques i de cooperació, dos dels quals no varen ser aprovats i un resta en procés d’estudi. Igualment, es va aconseguir la col·laboració de la cambra de comerç per a l’acte de presentació del Pla de turisme sostenible a Bucaramanga, amb el suport de les administracions municipals i la participació de representants dels sectors econòmics, socials i acadèmics relacionats amb el turisme. Tot i que la gerent d’ASOMUSANTURBAN, que fa feina per a l’empresa multinacional minera MINESA, va subscriure un conveni pel qual els batles es comprometen a defensar la posada en marxa del projecte d’explotació minera i els posa límits a expressar públicament objeccions al projecte, s’han pogut establir acords amb els batles, de forma individual, per desenvolupar activitats de turisme i de producció agropecuària destinada a l’autoconsum. Es va intensificar la feina amb organitzacions socials de la regió per sensibilitzar-los sobre la protecció dels recursos hídrics.  Es va donar suport a l’elaboració dels plans d’acció de vuit juntes d’acció comunal, es va propiciar la trobada i coordinació de les diferents juntes d’aigua per promoure la defensa del territori i la incidència als plans d’ordenament territorial. També es varen formular i posar en marxa plans de gestió d’aqüeductes als municipis de Charta i Matanza. Es va elaborar una estratègia per incorporar 337 famílies de Suratá, Charta i Tona a un programa de reconversió productiva agropecuària. Es varen elaborar 12 diagnòstics alimentaris i es va definir el pla de sembra d’aliments agroecològics per a l’autoconsum. Es varen posar en marxa 250 horts, es lliurà planter, llavors i adobs, es varen impartir   tallers i se celebraren jornades col•lectives de preparació de la terra i adobs, i de gestió preventiva de plagues i malalties. Es va propiciar l’intercanvi amb l’associació de camperoles de Matanza, que ja tenien experiència en aquest àmbit. D’altra banda, es varen posar en marxa els plans de turisme sostenible de Charta, Vetas, Tona i Suratá. Es va impartir un taller sobre diagnòstic de camins, es varen celebrar reunions amb els consells municipals de turisme per avaluar la capacitat de càrrega de dos itineraris a Charta i Tona, i tres a Vetas i Suratá, i es va establir el disseny de les obres i definir els materials necessaris.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 40 000,00 €

Entitats executores

Illes solidàries amb el Sud

Illes solidàries amb el Sud és una ONG constituïda a Valldemossa que promou la defensa dels drets humans i afavoreix els intercanvis i la cooperació amb entitats que desenvolupen projectes de desenvolupament de zones i poblacions desfavorides.

Corambiente - Corporación Buen Ambiente

CORAMBIENTE és una entitat sens ànim de lucre que acompanya comunitats urbanes i rurals en situació de pobresa i / o afectades pel conflicte armat, a l'àmbit de la seguretat alimentària, per propiciar alternatives de desenvolupament integral i sostenible.