Colòmbia

Enfortiment municipal i desenvolupament sostenible al Páramo de Santurbán

Els municipis del Páramo de Santurbán estan situats en un entorn molt ric en recursos naturals, especialment reserves hídriques i jaciments d'or i plata. Tanmateix, els municipis resten marginats del desenvolupament econòmic i social de la regió: el govern central basa el desenvolupament econòmic sobre les grans explotacions mineres, n'exclou els interessos i plans de les comunitats i administracions locals, i posa en perill la seva subsistència i la preservació dels aqüífers, afectats per la contaminació dels productes tòxics utilitzats per les empreses mineres. El projecte vol millorar les opcions de vida de les comunitats dins del marc d'un desenvolupament sostenible, a partir de dos àmbits d'actuació: l'enfortiment dels ajuntaments a través de la consolidació de l'associació que els aplega, per tal d'incrementar-ne les possibilitats d'incidència i capacitats de gestió; i la posada en marxa d'iniciatives de desenvolupament alternatiu que permetin generar ingressos a les comunitats ubicades a la zona.      

Seguiment:       

   Pel que fa a l’Associació de Municipis del Páramo Santurbán (Asomusanturbán), se n’ha consolidat el funcionament i gestió: es va donar suport a la legalització de l’Associació, es va facilitar el disseny i desenvolupament de la imatge corporativa i es va habilitar una oficina dotada d’equipaments, mobles i material d’oficina. Paral·lelament, es varen dur a terme dos tallers amb la participació de diferents entitats i associacions de cadascun dels sis municipis que formen part de l'Associació per elaborar i ajustar el Pla Estratègic 2015-2018 amb perspectiva del desenvolupament sostenible. D’altra banda, es va aconseguir l’actualització de plans de gestió integral dels residus sòlids, sanejament i ús eficient de l'aigua als municipis de Vetas i Matanza. Igualment, es va celebrar una trobada amb els nous batles electes als comicis de 2015, els consells municipals de turisme, dos diputats regionals, el gerent delegat regional del Ministeri de Medi Ambient i delegats de la corporació autònoma ambiental, per presentar l’Associació, el pla estratègic i els avenços del pla de turisme sostenible. També es varen establir les prioritats quant a inversió dels recursos aportats pel Fons Mallorquí i es va crear una marca per reforçar una identitat regional basada sobre la conservació d’un ecosistema fonamental per a protecció de l’aigua. Es va posar en marxa el pla de turisme ecològic a la regió: Alba Sud elaborà el diagnòstic a partir del qual els sis consells municipals de turisme varen definir el model de turisme que volien assumir, identificaren les principals accions estratègiques, establiren les prioritats i el calendari d'implantació, els agents involucrats i els recursos necessaris. Finalment, es va publicar el pla de turisme sostenible dels municipis de l’àrea d’influència de l’altiplà de Santurbán. Més endavant, els consells municipals de turisme varen donar prioritat a l’elaboració d’un catàleg de turisme sostenible, que també s'ha publicat,  i a la formulació de propostes per als plans de desenvolupament de cada municipi, que varen ser assumides majoritàriament per tots els municipis de forma molt participativa. Igualment, es varen enfortir sis associacions de productors agropecuaris del territori mitjançant el suport a la formulació i gestió de tres projectes davant del Ministeri d’ Agricultura i l’Organització d’Estats Americans (OEI), a l’àmbit de la producció ovina i caprina, cultius d’hivernacle i producció de cafè, els quals van ser aprovats. També es va propiciar una trobada de dirigents camperoles que intercanviaren experiències i resultats quant a la millora de la qualitat de l’alimentació i l’increment dels ingressos per a les dones amb l’Associació de dones camperoles de Matanza.                                                                                                                                               

 

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 50 000,00 €

Entitats executores

Illes solidàries amb el Sud

Illes solidàries amb el Sud és una ONG constituïda a Valldemossa que promou la defensa dels drets humans i afavoreix els intercanvis i la cooperació amb entitats que desenvolupen projectes de desenvolupament de zones i poblacions desfavorides.

Corambiente - Corporación Buen Ambiente

CORAMBIENTE és una entitat sens ànim de lucre que acompanya comunitats urbanes i rurals en situació de pobresa i / o afectades pel conflicte armat, a l'àmbit de la seguretat alimentària, per propiciar alternatives de desenvolupament integral i sostenible.