Colòmbia

Teixint Ecopáramos

Els municipis de la zona del Páramo de Santurban es dediquen a la mineria de l'or des de fa prop de 100 anys, primer de forma artesanal i més recentment a càrrec de grans multinacionals, la qual cosa ha incrementat exponencialment els impactes ambientals negatius sobre l'entorn, especialment les fonts hídriques. Això ha generat conflictes econòmics i polítics que amenacen el teixit social i l'autonomia dels ens locals. El projecte dóna suport a l'associació de municipis del Páramo de Santurbán, que cerca alternatives de desenvolupament econòmic que garanteixin la preservació del territori i dels recursos naturals. Es proposa el foment de la participació ciutadana a través de la creació d'un mecanisme de diàleg entre les organitzacions de la societat civil, les comunitats, els ajuntaments i l'associació de municipis per a l'execució conjunta del pla de desenvolupament alternatiu. Igualment es posaran les bases per a un projecte pilot d'ecoturisme al municipi de Tona, en la línia acordada pels ajuntaments que consideren aquesta opció una sortida productiva viable. Es durà a terme una investigació sobre coneixements i pràctiques de la vida del Páramo que permeten una relació equilibrada entre les comunitats rurals i el medi, a partir dels quals es podran formular propostes ecoturístiques en tres àmbits: recursos hídrics; producció i transformació dels aliments; i restauració ecològica sobre la base dels coneixements culturals i ambientals tradicionals.

Seguiment: es va dur a terme un procés per identificar les organitzacions i els agents socials més importants de cadascun dels sis municipis que integren l’Asociación de Municipios del Páramo de Santurbán, a través de visites i reunions, alhora que es feia un diagnòstic de cada municipi quant a condicions geogràfiques, ambientals i d’infraestructures. Per tal de reforçar les organitzacions identificades, es varen dur a terme a Bucaramanga tres tallers d’agents clau. Es va concloure que el turisme sostenible i comunitari és una de les alternatives econòmiques més viables en comunitats afectades per l’esgotament del model d’extracció de recursos del subsòl. Es varen definir quatre línies per enfortir les capacitats de les comunitats que volen desenvolupar el turisme comunitari com a alternativa a la mineria: organització comunitària, generació de xarxes, protecció dels recursos naturals i comercialització. D’altra banda, es varen dur a terme diverses reunions per donar a conèixer a les comunitats dels sis municipis les propostes dels grups focals exposades als tres tallers efectuats. Els principals punts de debat i les conclusions dels tallers es varen sintetitzar en un document que es va presentar també a CORAMBIENTE i l’associació de municipis. Tot i que no estava prevista, es va dur a terme una revisió dels plans de desenvolupament dels sis municipis, com a conseqüència de les eleccions municipals d’octubre de 2015, en què es va fer palesa la necessitat de cercar vies per articular amb les administracions els continguts del pla estratègic de desenvolupament. Pel que fa a la proposta ecoturística integral al municipi de Tona, Ecotona va renunciar a impulsar el projecte i aquesta responsabilitat va ser assumida per l’organització Berlín Común. La recerca va ser encapçalada per 25 joves, amb el suport de docents del col·legi Luz de la Esperanza. Es varen identificar les següents línies d’investigació: producció i transformació  d’aliments; història de Berlín; camins d’aigua; i coneixements tradicionals de l’ecosistema. Es varen impartir dos tallers: un sobre vídeo i l’altre sobre fotografia. Com a resultat de les investigacions dutes a terme es va editar un vídeo sobre la història de Berlín, es va realitzar una exposició fotogràfica sobre fauna i flora i herbaris tradicionals; i es varen publicar fitxes per als camins d’aigua i un receptari.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 20 000,00 €

Entitats executores

Associació Candela de Projectes Solidaris

L'associació Candela Projectes Solidaris neix l'any 2005 amb l'objectiu de donar suport a les comunitats dels països empobrits en els processos d'enfortiment del teixit social.

Fundación Trenza

La Fundación Trenza impulsa el desenvolupament de la recerca, la gestió, el seguiment i l'assessorament a processos socials i ambientals, així com la producció sostenible a l'àmbit local, regional, urbà i rural.