Emergència

Suport psicosocial per a dones i menors de Gaza (Palestina)

El projecte vol atendre dones i infants del campament de refugiats i del municipi de Deir Al-Balah que presentin símptomes de trauma postbèl·lic, a través de tècniques d'intervenció psicosocial. Les actuacions es desenvoluparan en dues línies: la formació especialitzada de dones per crear o enfortir les capacitats locals d'atenció psicosocial; i, d'altra banda, el suport psicosocial per a la població beneficiària, a través de teràpies individuals, teràpies de grup i atenció en centres especialitzats per a casos d'especial gravetat. L'objectiu és refer el teixit social de la Franja de Gaza, que ha estat destruït a causa de les darreres agressions israelianes i el bloqueig permanent: la tercera part dels ferits i la quarta part de les víctimes mortals varen ser infants, i més de mig milió de persones es van haver de desplaçar a causa de la destrucció de ca seva. S'ha dut a terme la tasca de proveir de refugis i necessitats bàsiques materials la població necessitada, però s'ha detectat la necessitat d'acompanyar infants i dones en el procés de superar els traumes que el conflicte i les condicions de vida en què es troben els provoquen. Les dones i els infants constitueixen la base de la reconstrucció, tant a l'àmbit de la família com de la societat i de les futures generacions. A curt i mig termini, la UPWC continuarà consolidant la unitat d'atenció especialitzada en el tractament de traumes psicosocials i la coordinació amb altres organitzacions nacionals i internacionals. Aquesta entitat té una àmplia implantació a la Franja de Gaza, així com els avantatges de la proximitat i la confiança de la població, la qual cosa facilita la identificació dels casos que necessitin aquesta atenció especialitzada. S'espera prestar atenció a 1.370 persones i formar 20 dones en suport social especialitzat. 

Seguiment:

Es va impartir formació a 20 dones per a la identificació i tractament de traumes psicosocials, com estava previst. El procés de selecció es va dur a terme en coordinació amb la UPWC i sota la seva supervisió. La difusió es va fer a través del Centre cultural de Deir Al-Balah, que establí contactes amb els comitès populars, universitats i les organitzacions de dones més actives del municipi. Es va donar prioritat a les dones amb estudis previs o experiència en psicologia o treball social, que estiguessin sense ocupació, amb edat compresa entre 25 a 46 anys i que coneguessin la realitat social de Deir Al-Balah. El curs de formació es va celebrar al mes de març de 2017, constà de 35 hores i tractà sobre comunicació; efectes del trauma post bèl·lic; problemes de conducta; i procediments, com ara visites a domicili i emplenat de formularis. Paral·lelament, per a la selecció dels beneficiaris de l’atenció psicosocial, es varen identificar les zones més afectades per les agressions militars israelianes del municipi de Deir Al-Balah, en coordinació amb l’Ajuntament. Posteriorment, cadascuna de les dones formades es va encarregar d’identificar les persones prèviament definides com a potencials receptores per la UPWC i els comitès populars. D’aquesta manera es varen identificar 660 dones i 550 infants, 490 dels quals patien un grau alt i crític de trastorn per estrès posttraumàtic, que varen ser seleccionades per al seguiment individualitzat i/o teràpia de grup. En total, 480 dones i 444 infants varen rebre atenció psicosocial a través de teràpies individuals, grups de suport per a dones, grups de suport per a infants, visites a domicili, trobades i sessions comunitàries d'informació i sensibilització. A les sessions es varen dur a terme activitats de relaxació, dibuix, jocs i debats per enfortir la confiança, la gestió del risc i l'expressió dels sentiments. En el cas dels infants, es va fer una part de feina amb les mares, pel que fa al tracte particular que necessiten els seus fills. Pel que fa al seguiment individualitzat dels casos, han estat ateses 163 persones (83 dones i 80 infants) amb la supervisió i, en algunes ocasions, el suport d’una psicòloga experta. També s’han dut a terme visites a domicili, quan ha estat necessari.  A més a més, 47 casos s’han derivat al centre especialitzat en tractament psicològic Aisha. D'altra banda, es varen dissenyar i imprimir 1.200 exemplars del quadern informatiu “Trastorn posttraumàtic en infants”, que es varen distribuir entre les dones, famílies, escoles i les assistents a les sessions individuals, de grup i les jornades psicoterapèutiques. Quant a les teràpies de grup, hi participaren  219 infants i 135 dones, que es distribuïren per franges d’edat i es reuniren un cop al mes durant cinc mesos, amb 54 sessions de tres hores en total, amb l’ajut i assistència d’una psicòloga especialitzada. En ambdós casos es va poder constatar una reducció important de les pors i dels símptomes de depressió causades per l’ofensiva militar (entre el 30% i el 70%). Finalment, es varen dur a terme quatre jornades psicoterapèutiques per als casos més crítics, que varen incloure famílies i infants de diferents zones de Deir Al-Balah. Cada jornada va durar aproximadament quatre hores i hi participaren 360 persones en total. A través d'activitats musicals, teatrals, jocs, etc. es perseguia millorar la salut mental dels menors i les famílies amb necessitats específiques.

 

 

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 25 714,00 €

Entitats executores

Fundación Mundubat

La Fundación Mundubat coopera des de 1988 amb associacions i comunitats del Sud en els reptes de desenvolupament i transformació social. Amb el seu compromís vol contribuir a la defensa dels drets humans i al desenvolupament humà sostenible en els dos hemisferis.

Union of Palestinian Women's Committees