Emergència

Suport psicosocial a dones i infants de la Franja de Gaza

El teixit social de la Franja de Gaza ha estat destruït a causa de les agressions israelianes i de 10 anys de bloqueig permanent: la tercera part dels ferits i la quarta part de les víctimes mortals varen ser infants; més de mig milió de persones (el 28% de la població) es va haver de desplaçar a causa de la destrucció de ca seva i moltes encara no han pogut tornar-hi. Les persones que varen sobreviure a les ofensives militars pateixen conseqüències físiques i psicològiques: la població viu en un estat d’ansietat i estrès a causa de la incertesa davant el futur, la inseguretat física, el trauma dels conflictes passats, la dificultat i/o impossibilitat de cobrir les necessitats bàsiques de les famílies i la incapacitat de fer front a aquestes amenaces. Les conseqüències directes d’aquesta situació d’impotència recauen especialment sobre les dones i els infants. D’altra banda, els desplaçaments han romput les xarxes comunitàries de suport social, en particular la família extensa, en les quals les dones acostumaven a confiar davant de les dificultats. El projecte vol atendre dones i infants del campament de refugiats i del municipi de Jabalia que presentin símptomes de trauma postbèl•lic, a través de tècniques d'intervenció psicosocial. El municipi de Jabalia és el més poblat de la zona nord de Gaza i un dels que més va patir les conseqüències de l’ofensiva israeliana. Ha estat la segona població en nombre de víctimes mortals i ferits durant del mobilitzacions de l’anomenada “gran marxa del retorn” que va començar al març de 2018. La intervenció respon a la necessitat d’enfortir les capacitats i també d'assistència directa a la població beneficiària que rebrà serveis d'atenció psicosocial a través de teràpies individuals, teràpies de grup i teràpies familiars, així com atenció  en centres especialitzats per als casos especialment greus. Es preveu atendre 811 persones: 491 dones i 320 infants. Les accions es desenvoluparan al centre comunitari Calling Palestinian Association for Women Appeal de Jabalia.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 32 206,48 €

Entitats executores

Fundación Mundubat

La Fundación Mundubat coopera des de 1988 amb associacions i comunitats del Sud en els reptes de desenvolupament i transformació social. Amb el seu compromís vol contribuir a la defensa dels drets humans i al desenvolupament humà sostenible en els dos hemisferis.

Union of Palestinian Women's Committees