Emergència

Accés a atenció sanitària per a la població desplaçada forçosa de Kamango

La província de Kivu Nord fa molts anys que és escenari d’enfrontaments armats iniciats a partir del genocidi ruandès del 1994, entre el govern de la República Democràtica del Congo, diferents milícies i grups armats locals i d’altres estats que presumptament els donen suport, com Ruanda i Uganda, la qual cosa ha provocat un gran nombre de desplaçats forçosos, morts i desapareguts, així com nombrosos crims sexuals. Aquests enfrontaments tenen com a objectiu el control de la zona est del Congo, en particular el Kivu Nord, per l'extracció i el tràfic dels recursos minerals de què disposa. En els darrers mesos s'ha incrementat l'activitat de grups armats a la zona, la qual cosa ha general una mobilització de població que intenta fugir de la violència i atacs a centres de salut els principals mitjans de subsistència de les comunitats. El darrer informe de l’Oficina de Nacions Unides per a la coordinació d’afers humanitaris (OCHA) comptabilitza 96.000 persones en situació de desplaçament forçós. La distribució dels desplaçats és molt irregular, de manera que la capacitat d’atenció de diverses àrees de salut de la zona està desbordada i no es pot garantir la cobertura de les necessitats més bàsiques. La major part de les famílies s'han refugiat en espais comunitaris, però tenen dificultats per accedir a atenció i subministraments mèdics, aigua i sanejament, així com a l'educació. A això cal afegir la situació de risc d’epidèmies a causa de l'amuntegament de les famílies, sobretot pel que fa a malalties relacionades amb la manca d'higiene i condicions de sanejament. A més a més, es tracta d'una zona de risc quant al virus de l'Èbola i la rubèola. Aquest projecte pretén reforçar la capacitat de dues àrees de salut de Kamango per atendre 2.500 persones mitjançant l'aportació de medicaments i materials sanitaris, i l'enfortiment de la prevenció amb informació i activitats de sensibilització comunitàries: 110 persones rebran atenció primària i suport alimentari gratuït; 20 dones embarassades accediran a serveis d'atenció prenatal; 70 dones accediran als serveis de salut sexual i reproductiva; 2300 persones accediran a informació rellevant en matèria de promoció de la salut i prevenció de malalties. 

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 50 000,00 €

Entitats executores

Apotecaris Solidaris

Oganització sense ànim de lucre, constituïda el 1995  amb l’objectiu de contribuir a solucionar els problemes sanitaris mundials des de la perspectiva de l’ajut humanitari, l’educació sanitària i l’elaboració de projectes de cooperació a l’àmbit de la salut.