Marroc

Millora dels serveis socials bàsics amb especial atenció a les dones

En la línia de suport municipalista al Pla Estratègic del municipi de Oued Laou, el projecte que es presenta vol contribuir a la millora dels serveis bàsics del municipi, en particular a l'àmbit educatiu i sanitari amb especial atenció a la situació de nines i dones. Les zones rurals d'aquest municipi es caracteritzen per un alt índex d'analfabetisme entre les dones i per baixes taxes d'accés de les nines a l'educació primària i secundària. Per això el projecte proposa la realització d'una campanya de sensibilització a l'àrea rural sobre la importància de l'accés a l'educació, l'elaboració i posada en marxa d'un pla d'alfabetització per a dones, així com un pla de reinserció educativa per a nines i adolescents. A més a més, a l'àmbit de la salut materna i infantil es preveu l'elaboració d'una campanya de sensibilització, la formació de nou comares i la creació d'una associació de comares. El projecte beneficiarà en total 360 infants i 287 dones de cinc comunitats rurals del municipi d'Oued Laou.

Seguiment:

En la primera fase d’alfabetització només s’hi varen inscriure 25 dones del barri d’Aghnouri, perquè als d’Ichedaden i Feran Ali estaven assistint a un curs impartit pels mestres de les escoles que s’acabava a l’estiu. 20 dones d’Aghnouri varen rebre  240 hores de formació, que cobriren la primera part del programa del Ministeri d’Educació. Al setembre es varen impartir cursos de post alfabetització als barris d’Ichedaden i Feran Ali, amb 56 assistents; i es varen completar els cinc mesos que mancaven a Aghnouri, on totes les dones superaren amb èxit l’examen final, que permet obtenir l’acreditació oficial. Així, 76 dones d’entre 16 i 60 anys han adquirit la capacitat de llegir i escriure, i nocions bàsiques d’aritmètica i càlcul. D’altra banda, es va contractar una assistent social per reintegrar els joves en el sistema educatiu: es va preparar el material didàctic i de difusió necessari per dur a terme una campanya per sensibilitzar les famílies de la necessitat de l'educació acadèmica i la importància de la formació professional en la millora de la situació socioeconòmica i cultural. Així, dels 43 joves identificats, 20 menors de 16 anys varen reintegrar-se al món acadèmic. Alhora s’ha pogut donar suport a les famílies que tenen infants amb discapacitats, oferint-los orientació sobre associacions que hi fan feina. Pel que fa a la campanya de sensibilització sobre salut materna, les sessions es varen celebrar en escoles i centres socials, adreçades a associacions de pares d’alumnes i altres entitats, i es varen centrar en la importància del seguiment mèdic de l’embaràs, els serveis que ofereix el sistema sanitari, així com el sistema de suport a famílies necessitades. Igualment, es varen identificar 17 comares que exerceixen a la zona d’acció del centre de salut de Oued Laou i es varen celebrar diverses reunions per articular una associació: finalment, 15 comares es varen constituir com a associació. Paral•lelament, es varen dur a terme sis jornades de formació de sis hores per a les comares sobre salut maternoinfantil, complicacions del part, i sobre higiene i malalties de les embarassades. Finalment, es va posar en marxa la campanya de sensibilització per als alumnes d’educació secundària (16 a 18 anys) sobre els riscs de les malalties de transmissió sexual. Hi participaren 269 estudiants en total.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 24 158,00 €

Entitats executores

ADEO

L'associació per el desenvolupament i la protecció mediambiental de Oued Laoud i les seves valls (ADEO) neix amb l'objetiu d'implementar projectes de desenvolupament local amb una atenció particular per a la protecció del medi ambient.