Marroc

Millora dels serveis socials bàsics amb especial atenció a les dones

En la línia de suport municipalista al Pla Estratègic del municipi de Oued Laou, el projecte que es presenta vol contribuir a la millora dels serveis bàsics del municipi, en particular a l'àmbit educatiu i sanitari amb especial atenció a la situació de nines i dones. Les zones rurals d'aquest municipi es caracteritzen per un alt índex d'analfabetisme entre les dones i per baixes taxes d'accés de les nines a l'educació primària i secundària. Per això el projecte proposa la realització d'una campanya de sensibilització a l'àrea rural sobre la importància de l'accés a l'educació, l'elaboració i posada en marxa d'un pla d'alfabetització per a dones, així com un pla de reinserció educativa per a nines i adolescents. A més a més, a l'àmbit de la salut materna i infantil es preveu l'elaboració d'una campanya de sensibilització, la formació de nou comares i la creació d'una associació de comares. El projecte beneficiarà en total 360 infants i 287 dones de cinc comunitats rurals del municipi d'Oued Laou.

Estat: En curs
Aportació del Fons: 24 158,00 €

Entitats executores

ADEO

L'associació per el desenvolupament i la protecció mediambiental de Oued Laoud i les seves valls (ADEO) neix amb l'objetiu d'implementar projectes de desenvolupament local amb una atenció particular per a la protecció del medi ambient.