Nicaragua

Millora de l'accés a l'aigua i vies de comunicació a Telpaneca

Aquest projecte forma part del programa d'impacte social territorial alternatiu de Telpaneca, que té com a objectiu principal afavorir iniciatives de desenvolupament per a la reducció de l’extrema pobresa a les comunitats rurals del municipi. El programa es du a terme en el marc del Pla estratègic municipal de desenvolupament humà 2012-2017 i dóna prioritat a incidir sobre els problemes causats per la baixa cobertura del sistema educatiu; manca o poca adequació dels hàbits higiènics i sanitaris de la població escolar; l’elevada taxa de mortalitat materna i dels nadons; i la dificultat d'accés a l'aigua potable en prou quantitat i qualitat, com a causa de malalties entre la població. Enguany es proposen les següents actuacions: 1) Millora de l’accés a l’aigua potable de 723 famílies de l'assentament Santo Domingo de Guzmán, que actualment pateixen greus restriccions durant els mesos d'estiu i la canalització de les aigües d'una font nova els permetria disposar d'aigua en quantitat i qualitat suficient; 2) Millora de les vies d'accés a les comunitats de Los Ángeles i El Portal, que facilitaria el desplaçament segur a 324 persones, especialment als escolars i als productors agrícoles. El projecte beneficiarà en total 2.762 persones.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 60 000,00 €

Entitats executores

Alcaldía de Telpaneca

El municipi de Telpaneca pertany al departament de Madriz. El Fons Mallorquí, des de fa més de 15 anys, dóna suport als processos de desenvolupament local que el municipi du a terme.

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.