Nicaragua

Suport a l'educació al departament de Madriz

Projecte de continuïtat que vol incidir en el sector educatiu oferint la realització d'activitats vinculades a la sensibilització sobre les limitacions de la pobresa al sud i les possibilitats de cooperació del nord, alhora que promou l'intercanvi cultural entre els pobles i contribueix a millorar les condicions mínimes necessàries per dur a terme el procés d'aprenentatge d'infants, adolescents i joves en 15 centres educatius del departament nicaragüenc de Madriz. A Nicaragua hi ha un percentatge molt elevat d'infants i joves en edat escolar que tenen dificultats per accedir a una educació de qualitat, alts índexs de deserció escolar, baix rendiment acadèmic, deficient formació dels docents i deteriorament de les infraestructures als centres educatius del sector públic, que redueix les possibilitats d'accés al sistema de la major part de la població en edat escolar i, especialment, a les zones rurals i poblacions disperses. El projecte beneficiarà 2.101 alumnes d'educació primària i secundària, i 604 docents dels municipis de Telpaneca, Totogalpa i Las Sabanas, a través del reciclatge de professorat i petites millores en infraestructures o equipaments escolars.

Seguiment: a l’apartat d’intercanvis culturals els centres agermans varen elaborar els materials per enviar a Mallorca sobre el tema del canvi climàtic, a les assignatures de Ciències Naturals i Orientació. El 80% dels centres els varen trametre. Quant a la formació de docents, es varen dur a terme cinc jornades pedagògiques de coordinació i intercanvi de seguiment i planificació del curs, i metodologia, en què participen 100 docents; dos tallers sobre avaluació, programació i capacitació educativa (preescolar i diverses modalitats de primària), un a Las Sabanas, amb 113 participants, i un altre a Somoto, amb 40 participants; tallers d'actualització metodològica per a mestres de primària a l’àmbit de la iniciació a la lectura i escriptura, ciències socials, ciències naturals i enfortiment dels coneixements en matemàtiques, en què participaren 45 i 25 mestres respectivament; tallers de seguiment dels alumnes en la transició d’educació preescolar a primària, amb la participació de 40 delegats, assessors i directors de centres d’educació primària. També es va celebrar un fòrum de tecnologia educativa, en què 95 docents varen conèixer els recursos que ofereixen les tecnologies informàtiques per reforçar els aprenentatges, així com el bon ús de les xarxes socials. Finalment, pel que fa a petites inversions en infraestructures o equipaments escolars, cal destacar: empedrat de les àrees d'activitats (escoles Santo Domingo y Nuestra Señora de Guadalupe de Telpaneca); construcció d’escales d’accés i mur de protecció (escola El Cacao de Totogalpa); construcció de parets mitgeres per dividir aules (centre Padre Rafael Maria Fabreto de Telpaneca); pintura de l’edifici (Institut de secundària rural San Jerónimo de Telpaneca); rehabilitació del sistema elèctric (Institut de secundària El Tamarindo de Telpaneca) i rehabilitació de les latrines i instal·lació de dipòsit d’aigua (Escola San Andrés de Telpaneca). A més, aquests centres i l’escola rural Rubén Darío de Tototgalpa varen rebre material didàctic i esportiu, i armaris metàl·lics per desar-los. Igualment s’ha mantingut una comunicació contínua i coordinació amb el Ministeri d’Educació, els consells locals d’educació de cada centre i els Ajuntaments dels municipis implicats.


 

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 20 000,00 €

Entitats executores

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.