Nicaragua

Iniciatives socioenconòmiques i infraestructures a Ciudad Antigua

Aquesta iniciativa s'emmarca en l'agermanament entre Ciudad Antigua i Algaida. Ciudad Antigua és un dels municipis més pobres de Nicaragua: els indicadors sobre el nivell de satisfacció d eles necessitats bàsiques identifiquen importants mancances: habitatges inadequats i amb amuntegament d'ocupants, serveis d'aigua i sanejament insuficients, baixa taxa d'accés a l'educació, elevat índex de desocupació, etc. Amb aquest projecte es planteja: a) Oferir suport alimentari a 100 petits productors a través de microcrèdits; b) Millorar els habitatges per a famílies en situació de pobresa; c) Millorar la xarxa viària per facilitar la mobilitat de les persones a la zona rural, sobretot a l'època de pluges; d) Millorar les infraestructures d'aigua i sanejament amb al construcció de 6 pous i 25 latrines. Es preveu contractar un tècnic de projectes per a l'Ajuntament de Ciudad Antigua a fi que pugui facilitar l'execució d'aquestes intervencions.

Seguiment:

En comptes dels tres pous previstos, que beneficiaven poques famílies, es va rebre autorització del Fons Mallorquí per construir un sistema d’abastament d’aigua per a la comunitat de Los Araditos, que ha permès millorar la qualitat de l’aigua de 53 famílies. Les obres es realitzaren amb la participació dels membres de la comunitat a les tasques que no requerien mà d’obra qualificada, que també intervingueren a les quatre sessions d’avaluació dels resultats del projecte. A l’apartat educatiu, es va decidir reduir l’import de les beques per alumne, per tal d’ampliar el nombre de beneficiaris. Es va actualitzar la normativa per a l’assignació de les beques, que va ser aprovada per la corresponent comissió municipal. Un cop rebudes i avaluades les propostes, es varen seleccionar 52 alumnes, tots amb un rendiment acadèmic superior al 7 sobre 10. Finalment, es varen lliurar les beques, consistents en calçat, vestuari, material escolar i efectes personals. A l’àmbit de millora d’habitatges, es varen seleccionar els 30 beneficiaris de set comunitats rurals i del casc urbà i, un cop elaborats els plans d’inversió de cadascun, es varen adquirir els materials i contractar els picapedrers, i es varen dur a terme les obres de millora de les teulades, paviments i parets. Pel que fa al component de producció agrícola, es va posar en marxa un pla de suport d’emergència per a les famílies més afectades per la sequera a les comunitats d’Apatiquí, Las Jaguas, Mojón I, Zapote II i Las Garcías, mitjançant l’adquisició i distribució de llavors i agroquímics destinats al conreu del sorgo per a 47 productors. També es varen distribuir els fons per a microcrèdits que beneficiaren 104 famílies. D’altra banda, es varen repartir lots de productes fitosanitaris a 121 camperols i es varen realitzar quatre tallers de capacitació teòrica, intercanvis d’experiències i trobades pràctiques sobre l’ús adequat i aplicació de noves tecnologies per millorar els resultats. Igualment es va oferir assistència tècnica als directius de la cooperativa en aspectes organitzatius, administratius i operatius, així com per a l’elaboració de polítiques de recuperació dels fons dels crèdits agrícoles. Finalment, es va elaborar de forma participativa una estratègia i un pla operatiu de comercialització de productes agrícoles no tradicionals. Paral·lelament es va iniciar de l’actualització del diagnòstic socioeconòmic del municipi, amb la contractació d’un consultor per actualitzar el programa de la base de dades i capacitar l’equip de processament de dades; l’elaboració del pla d’execució i la selecció i capacitació de 40 joves enquestadors comunitaris. Finalment, també es va oferir assistència tècnica al fons de crèdits per a dones emprenedores. S’han actualitzat els estats de comptes de totes les usuàries amb reemborsaments pendents i s’han reestructurat les comissions comunitàries de dones.


 

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 40 000,00 €

Entitats executores

INPRHU-Ocotal (Instituto de Promoción Humana)

L'Instituto de Promoción Humana és una organització no governamental que actua per millorar les condicions de vida i de participació dels sectors més vulnerables del departament de Madriz, en aliança amb els governs locals, institucions governamentals i altres organitzacions de desenvolupament.