Nicaragua

Desenvolupament territorial de Las Sabanas I

El propòsit fonamental del programa consisteix a propiciar les condicions que donin lloc a iniciatives de desenvolupament per a la reducció de l'extrema pobresa al municipi de Las Sabanas. El programa es du a terme en el marc del Pla estratègic municipal de desenvolupament humà 2012-2017 i l'agermanament de Llucmajor amb Las Sabanas, i dóna prioritat a incidir sobre els problemes causats per la dificultat d'accés a formació tècnica i professional; la manca o poca adequació dels hàbits higiènico-sanitaris de la població escolar; elevada taxa de mortalitat materna i dels nadons; i dèficit o mal estat de l'habitatge. Enguany es proposen les següents actuacions: 1) Garantia de l'accés a carreres tècniques o universitàries a 30 estudiants d'escassos recursos econòmics; 2) Generació d'hàbits saludables en la població escolar (300 alumnes d'educació primària); 3) Reforç de l'atenció sanitària materna per a 47 dones; i 4) Millora de les condicions d'habitabilitat i accés a l'habitatge per a 61 persones de l'àrea rural i marginal urbana del municipi.

Seguiment:

Es va organitzar la comissió de beques de formació professional i universitària per tal de fer el seguiment dels resultats acadèmics i la selecció dels beneficiaris. La comissió de beques va convocar assemblees amb les comunitats educatives per donar a conèixer la incidència del projecte i la implicació que han de tenir els pares en el procés d’aprenentatge, i els criteris de selecció. Hi participaren 107 caps de família i la comissió de regidors es va comprometre a incrementar gradualment la disponibilitat de fons destinats a educació per a l’exercici 2017. Es varen lliurar les 30 beques previstes a estudiants de turisme rural, magisteri; enginyeries i medecina. D’altra banda, es varen celebrar les assemblees de compromís i avaluació per al programa d’escoles saludables, amb la participació de 915 pares d’alumnes, docents i dirigents comunitaris. Es varen dur a terme les activitats  per promoure els hàbits higiènics i saludables, que es complementen amb el foment de valors com el respecte, la solidaritat, l’ajuda mútua i la cooperació, que inclouen 300 alumnes de cinc centres d’educació primària de les comunitats d’Apanaje, El Castillo, El Edén, El Encino i Buena Vista. Quant a la Casa Materna, es varen registrar 107 ingressos per part i tots els nadons varen sobreviure. També s’han proveït els equipaments i subministraments necessaris per a l’allotjament i manutenció de les dones ingressades. A l’apartat d’habitatge, enguany s’ha donat prioritat a 30 famílies, que integren 117 persones. Quatre famílies tenen persones amb discapacitat entre els seus membres i 14 tenen com a cap una dona.Es varen dur a terme les obres de rehabilitació dels habitatges, amb la participació dels beneficiaris. Igualment, van tenir lloc dues activitats de formació: una sobre autoconstrucció i l’altra sobre actuacions davant els efectes del canvi climàtic, amb la participació de 60 persones procedents de les 30 famílies beneficiàries.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 60 000,00 €

Entitats executores

Alcaldía de Las Sabanas

El municipi de Las Sabanas és el més petit del departament de Madriz. El Fons Mallorquí, des de fa més de 15 anys, dóna suport als processos de desenvolupament local que el municipi dur a terme.

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.