Nicaragua

Desenvolupament territorial de Las Sabanas II

El propòsit fonamental del programa és propiciar les condicions que donin lloc a iniciatives de desenvolupament per a la reducció de l'extrema pobresa a les comunitats rurals del municipi de Las Sabanas. Aquest programa es du a terme en el marc del Pla estratègic municipal de desenvolupament humà 2012-2017 i dóna prioritat a la millora de l'organització comunitària, l'accés a l'aigua, el sanejament ambiental i la reducció de les conseqüències del canvi climàtic sobre el territori. Amb aquest projecte 110 famílies es beneficiaran directament de les següents intervencions: 1) Millora d'habitatges; 2) Perforació de pous; i 3) Reforestació de petites conques fluvials.

Seguiment: en primer lloc es va realitzar l'estudi de viabilitat per a la perforació dels pous a les dues comunitats seleccionades: Nueva Esperanza i El Pegador. Es varen organitzar els Comitès d'aigua potable (CAP) d'ambdues comunitats i es varen elegir els càrrecs directius mitjançant assemblees públiques i amb paritat de gènere. Es varen dur a terme també els tràmits de legalització. Les assemblees varen designar els negociadors per aconseguir la cessió dels terrenys avaluats com a propicis per a la perforació i un cop donats, es va legalitzar la titularitat dels terrenys a favor de la comunitat. Paral·lelament es varen impartir les quatre sessions de formació previstes, que inclouen no només aspectes tècnics i jurídics, sinó també ambientals i d'hàbits de consum d'aliments. Els representants dels CAP varen realitzar posteriorment 10 xerrades a les comunitats per transmetre els coneixements adquirits, amb la participació de 186 persones. Es va dur a terme el procés de licitació i contractació i es varen perforar els dos pous, alhora que es va iniciar la reforestació de les conques fluvials, amb la creació de dos planters comunitaris amb 1.000 plantes cadascun, mitjançant l'aportació comunitària de la mà d'obra.  Es varen seleccionar les famílies que havien de beneficiar-se de l'accés a aigua potable, es varen constituir quatre brigades de treball comunitàries, de 20 membres cadascuna, que realitzaren les feines de neteja, trasllat de materials i ampliació d'espais per al moviment de la maquinària. Tot seguit es varen dur a termes les obres corresponents i es varen instal•lar les bombes. Es va analitzar la qualitat de l’aigua, que compleix la normativa per ser apta per al consum humà amb desinfecció prèvia amb clor. Se n’han beneficiat 128 famílies (468 persones). D'altra banda, es varen seleccionar en assemblea comunitària les vuit famílies de la comunitat El Encino beneficiàries de la rehabilitació dels habitatges, a les quals s'impartiren les tres sessions previstes de formació en autoconstrucció amb materials locals, sobre manteniment, salut preventiva i gestió ambiental. Hi participaren 18 persones. Per a les obres de rehabilitació es varen contractar mestres d’obra homologats per l’Ajuntament i els beneficiaris participaren com a mà d’obra no qualificada.  El model de casa es correspon amb la llei d’habitatge d’interès social rural (espais de 40m2, parets de tova, paviment de formigó, estructura de sostre de fusta de pi i coberta metàl·lica, amb portes i finestres de fusta).

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 50 000,00 €

Entitats executores

Alcaldía de Las Sabanas

El municipi de Las Sabanas és el més petit del departament de Madriz. El Fons Mallorquí, des de fa més de 15 anys, dóna suport als processos de desenvolupament local que el municipi dur a terme.

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.