Nicaragua

Impacte social territorial alternatiu a Telpaneca I

El propòsit fonamental del programa consisteix a propiciar les condicions que donin lloc a iniciatives de desenvolupament per a la reducció de l'extrema pobresa a les comunitats rurals del municipi de Telpaneca. El programa es du a terme en el marc del Pla estratègic municipal de desenvolupament humà 2012-2017 i l'agermanament d'Inca amb Telpaneca, i dóna prioritat a incidir sobre els problemes causats per la baixa cobertura del sistema educatiu; manca o poca adequació dels hàbits higiènico-sanitaris de la població escolar; elevada taxa de mortalitat materna i dels nadons; i dificultat d'accés a l'aigua potable en prou quantitat i qualitat, com a causa de malalties entre la població. Enguany es proposen les següents actuacions: 1) Millora de l'accés a l'aigua potable de 491habitants de la comunitat rural de Villa Austria; 2) Enfortiment de l'accés a l'educació i qualitat educativa de 220 estudiants d'escassos recursos econòmics; 3) Generació d'hàbits saludables en la població escolar (300 alumnes d'educació primària); i 4) Reforç de l'atenció sanitària materna per a 120 dones.

Seguiment:

Es van organitzar les comissions de beques dels instituts d’educació secundària i de les escoles perquè fessin el seguiment dels resultats acadèmics de cada trimestre i seleccionessin els beneficiaris. Les comissions van convocar assemblees amb les comunitats educatives per donar a conèixer la incidència del projecte i la implicació que han de tenir els pares en el procés d’aprenentatge, i els criteris de selecció. Es varen lliurar 120 beques d’educació primària i 105 de secundària mitjançant una assignació en efectiu, que s’han atorgat a alumnes de la zona rural, el 44% dels quals són nines i el 54% nins. D’altra banda, es van celebrar les assemblees de compromís i avaluació per al programa d’escoles saludables, amb la participació de 417 pares d’alumnes, docents i dirigents comunitaris; i es dugueren a terme les activitats per promoure els hàbits higiènics i saludables, que es complementen amb el foment de valors com el respecte, la solidaritat, l’ajuda mútua i la cooperació. Aquest programa inclou 300 alumnes de cinc centres d’educació primària. Pel que fa a la millora a l’accés de l’aigua potable, es va reorganitzar el comitè local d’aigua potable, mitjançant la definició del perfil i responsabilitats dels seus membres, la proclamació de les candidatures i l’elecció dels components, en un procés participatiu i públic. Es varen constituir set brigades de treball voluntari integrades per 15 persones cadascuna i s'executaren les obres de construcció, canalització, emmagatzemament  i distribució d’aigua com era previst. Quant a la Casa Materna, es varen registrar 181 ingressos per part i tots els nadons varen sobreviure. D’altra banda, s’han proveït els equipaments i subministraments necessaris per a l’allotjament i manutenció de les dones ingressades.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 60 000,00 €

Entitats executores

Alcaldía de Telpaneca

El municipi de Telpaneca pertany al departament de Madriz. El Fons Mallorquí, des de fa més de 15 anys, dóna suport als processos de desenvolupament local que el municipi du a terme.

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.