Nicaragua

Impacte social territorial alternatiu a Telpaneca II

El propòsit fonamental del programa és propiciar les condicions que donin lloc a iniciatives de desenvolupament per a la reducció de l'extrema pobresa a les comunitats rurals del municipi de Telpaneca. Aquest programa es du a terme en el marc del Pla estratègic municipal de desenvolupament humà 2012-2017 i dóna prioritat a incidir sobre els problemes causats per la manca o poca adequació dels hàbits higiènics i sanitaris de la població; l'elevada taxa de mortalitat materna i dels nadons; i la dificultat d'accés a l'aigua potable en prou quantitat i qualitat, com a causa de malalties entre la població. Enguany es proposen les següents actuacions: 1) Millora de l'accés a l'aigua potable de 491 habitants de la comunitat rural d'El Zapote; 2) Rehabilitació de 18 habitatges; i 3) Organització comunitària.

Seguiment: es va crear un equip tècnic que s’encarregà de dur a terme l’estudi de viabilitat per a la construcció del sistema d’abastiment d’aigua a la comunitat rural de Los Ranchos i es va fer un estudi sobre la ubicació dels habitatges a la comunitat d’El Limón, tenint en compte els riscos geològics i el pla de mitigació de desastres naturals del municipi. Alhora, es varen reorganitzar els comitès d’aigua potable de Los Ranchos i El Limón, i el comitè comunitari de desenvolupament d’El Limón. Els membres dels comitès varen ser elegits de forma participativa i democràtica i es varen encarregar de negociar amb els propietaris la cessió dels terrenys afectats per la construcció del sistema d’abastiment d’aigua i de legalitzar-los. Varen rebre formació sobre l’organització comunitària, la protecció dels aqüífers i el tractament de l’aigua, el manteniment del sistema d’aigua; i sobre producció ecològica, planters forestals i alimentació saludable. Hi participaren 13 persones, que posteriorment impartiren xerrades a 284 persones. Tot seguit es varen dur a terme els treballs de perforació, es varen adquirir els materials i equipaments, es varen dur a terme les obres necessàries, es va instal•lar la bomba amb els tubs, vàlvules i accessoris corresponents, i es va efectuar la instal•lació elèctrica. Finalment, es va comprovar que l'aigua és  apta per al consum humà, sempre que es tracti amb clor. Es varen establir dues operacions de bombeig al dia, una de matinada i l’altra horabaixa. Es  va nomenar un operari permanent i es va estipular la tarifa mensual destinada al manteniment i reparacions del sistema. Pel que fa a les connexions domiciliàries, es varen seleccionar les famílies que resideixen a distància considerable de les fonts. D’altra banda, es varen plantar arbres a la zona de la font. Pel que fa als habitatges, es varen seleccionar les famílies beneficiàries mitjançant una consulta comunitària i es va verificar la propietat del terreny de cada família. Es varen adquirir i transportar els materials, i es varen constituir dues brigades de treball de 10 membres cadascuna, que s’encarregaren del trasllat dels materials de construcció fins a les cases. Es varen dur a terme tres sessions de formació: una sobre tècniques d’autoconstrucció amb materials locals i millores de l’estructura de fonamentació; i dues sobre pràctiques saludables i respectuoses amb el medi ambient. Es varen rehabilitar 16 llars, seguint la normativa d’habitatge d’interès social: espais de 40m2, amb parets de tova, paviment de formigó, estructura de teulada de fusta de pi i coberta metàl·lica, portes i finestres de fusta. Tot i no estar prevista, aprofitant les condicions climàtiques favorables es varen establir dos planters forestals comunitaris amb 1.000 plantes cadascun, a partir de llavors recol·lectades en finques veïnals.

 

 

 

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 30 000,00 €

Entitats executores

Alcaldía de Telpaneca

El municipi de Telpaneca pertany al departament de Madriz. El Fons Mallorquí, des de fa més de 15 anys, dóna suport als processos de desenvolupament local que el municipi du a terme.

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.