Nicaragua

Desenvolupament territorial de Totogalpa II

El propòsit fonamental del programa és propiciar les condicions que donin lloc a iniciatives de desenvolupament per a la reducció de l'extrema pobresa al municipi de Totogalpa. Aquest programa es du a terme en el marc del Pla estratègic municipal de desenvolupament humà 2012-2017 i dóna prioritat a incidir sobre els problemes causats per la manca o poca adequació d'hàbits higiènics i sanitaris de la població; l'elevada taxa de mortalitat materna i dels nadons; els problemes en la gestió de l'aigua; i el dèficit o mal estat de l'habitatge. Enguany es proposen les següents actuacions: 1) Millora de les condicions d'habitabilitat i accés a l'habitatge per a 25 famílies de l'àrea rural; 2) Millora del sanejament ambiental a través de la construcció de 40 latrines; i 3) Organització comunitària.

Seguiment:

En primer lloc es va dir a terme la selecció dels beneficiaris de les infraestructures sanitàries i d’habitatge. El Ministeri de Salut de Nicaragua va efectuar inspeccions sanitàries per determinar el grau d’incidència de malalties diarreiques i respiratòries a les comunitats de Matasano i El Chagüite i comprovar les causes de la prevalença d’aquestes malalties. Es varen impartir tres sessions formatives sobre tècniques d’autoconstrucció amb materials locals, i sobre pràctiques saludables i respectuoses amb el medi ambient, per fer front al canvi climàtic, amb 118 participants. Paral·lelament es va analitzar l’organització comunitària i es varen reorganitzar els comitès d’aigua potable, encarregats de la gestió de les accions locals a l’àmbit del sanejament, i dels comitès comunitaris de desenvolupament, encarregat del procés de rehabilitació dels habitatges a les dues comunitats. Els membres dels comitès varen ser elegits de forma participativa i democràtica. Pel que fa a la construcció de les latrines, es va triar un model que disposa d’un tub de ventilació que extreu els gasos de la fossa, de manera que s’eviten les males olors. A més s’adapta a la geologia del terreny. La base de les latrines és de bloc de formigó, el banc de fibra de vidre i la caseta de planxes de metall. D’altra banda, es va dur a terme un estudi de viabilitat previ, perquè no hi ha registres sobre la ubicació i profunditat dels recursos hídrics. Igualment es varen fer estudis sobre la ubicació dels habitatges, tenint en compte els riscos geològics i el pla de mitigació de desastres naturals del municipi; i es va verificar la propietat del terreny de cada família beneficiària. L’excavació de les fosses per a les latrines es va realitzar durant l’època de sequera de l’estiu, per evitar incidències climàtiques. Amb relació als habitatges, la mà d’obra qualificada va ser contractada segons el registre de proveïdors municipals. Es varen constituir cinc brigades de treball de 24 membres cadascuna, que s’encarregaren de la neteja de runa, del trasllat dels materials de construcció i de l’ampliació d’àrees de desplaçament dels camions de transport. Es varen rehabilitar 19 llars, seguint la normativa d’habitatge d’interès social. Quant a la formació sobre salut ambiental, es varen impartir els quatre tallers per als membres dels comitès d’aigua i de desenvolupament en què participaren 15 persones. Posteriorment aquests representants comunitaris formats varen realitzar xerrades educatives sobre els mateixos temes, a les quals assistiren 118 persones. Tot i no estar prevista, aprofitant les condicions climàtiques favorables es varen establir dos planters forestals comunitaris amb 1.000 plantes cadascun, a partir de llavors recol·lectades en finques veïnals.

 

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 40 000,00 €

Entitats executores

Alcaldía de Totogalpa

El municipi de Totogalpa pertany al departament de Madriz. El Fons Mallorquí, des de fa més de 15 anys, dóna suport als processos de desenvolupament local que el municipi dur a terme.

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.