Nicaragua

Desenvolupament territorial de Totogalpa III

Aquest programa es du a terme en el marc del Pla estratègic municipal de desenvolupament humà 2012-2017 i dóna prioritat a incidir sobre els problemes causats per la manca o poca adequació d'hàbits higiènics i sanitaris de la població; l’elevada taxa de mortalitat materna i dels nadons; i el dèficit o mal estat de l'habitatge. Enguany es proposen les següents actuacions: 1) Generació d'hàbits saludables per a 300 escolars d'educació primària; 2) Accés a l'educació secundària per a 109 alumnes; 3) Millora de les condicions d'habitabilitat i accés a l'habitatge per a 20 famílies de les comunitats rurals d'El Chagüite i Las Minas; 4) Millora de la salut materna i reducció de la mortalitat infantil per a 130 dones. Entre les activitats que es duran a terme, cal destacar: organització de la comissió de beques, pagament de les beques, seguiment i avaluació dels resultats; realització de tallers informatius i pràctiques sobre hàbits saludables a les escoles; lliurament de provisions i queviures per al funcionament de la Casa materna; selecció de les famílies beneficiàries dels 20 nous habitatges; adquisició i transport dels materials de construcció; realització de sessions de formació sobre autoconstucció, hàbits higiènics saludables i agricultura sostenible; contractació de mà d'obra qualificada i autoconstrucció dels habitatges per part dels beneficiaris.
 

Estat: En curs
Aportació del Fons: 60 000,00 €

Entitats executores

Alcaldía de Totogalpa

El municipi de Totogalpa pertany al departament de Madriz. El Fons Mallorquí, des de fa més de 15 anys, dóna suport als processos de desenvolupament local que el municipi dur a terme.

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.