Nicaragua

Accés permanent a l'aigua a Madriz

Als plans estratègics municipals de Telpaneca, Totogalpa i Las Sabanas per a 2012-2017, l'accés a l'aigua constitueix un dels problemes urgents per resoldre. Es tracta de millorar els sistemes d'abastiment d'aigua comunitària alhora que es treballa per a l'enfortiment de les capacitats locals amb perspectiva de gènere, de gestió i amb la consideració de l'aigua com un be públic i un dret humà. L'accés a l'aigua suposa reduir la càrrega de les dones i els infants en les tasques diàries; reduir les malalties associades al consum d'aigua contaminada o de poca qualitat; millorar les pràctiques higièniques i sanitàries; disminuir la inseguretat alimentària; i enfortir l'organització comunitària a partir de la creació dels comitès de gestió de l'aigua. Amb aquest projecte es pretén beneficiar 409 famílies de set comunitats rurals de tres municipis de Madriz que tenen greus problemes per accedir a l'aigua, especialment durant l'estació seca i en els anys afectats per sequeres. El projecte inclou la capacitació dels beneficiaris per al manteniment i bona gestió del sistema, de les fonts d'aigua i de la reforestació.

Seguiment: per a la perforació dels pous es va realitzar l'estudi de viabilitat a les set comunitats seleccionades: Oruce i Buena Vista (Las Sabanas); Carbonal Arriba i San Francisco (Telpaneca); El Jobo, Mojón 3 i La Ceiba (Totogalpa). Paral·lelament es varen seleccionar les famílies beneficiàries, tenint en compte la situació prèvia d'accés a l'aigua, la quantitat i qualitat disponibles. Es varen constituir les brigades de treball comunitari, que realitzaren les feines de neteja, trasllat de materials i ampliació d'espais per al moviment de la maquinària, i es dugueren a terme els tràmits de cessió i legalització dels terrenys a favor de la comunitat. Va tenir lloc el procés de licitació i contractació de l'empresa perforadora i es varen iniciar les obres. Atès que les perforacions de les comunitats d’Oruce i Buena Vista resultaren negatives i a San Francisco l’aigua presentava uns nivells molt elevats d’arsènic, es va acordar amb l’empresa perforacions addicionals que es realitzaren a les comunitats de Miramar (Las Sabanas); Casili Abajo (Telpaneca); i Mojón 1 (Totogalpa). Es varen dur a terme les obres de les estructures de suport i instal·lació de bombes, canalització de desguàs i fossa sèptica, i tancat perimetral. Un cop finalitzades les obres, es varen analitzar mostres d’aigua de cada pou. Només els pous de La Ceiba i de Casili Arriba han de rebre tractament de cloració, que supervisa el ministeri de  Salut; en la resta de casos l’aigua és neta. També es varen organitzar o reorganitzar els comitès d'aigua potable (CAP) de vuit comunitats, es varen elegir els càrrecs directius mitjançant assemblees públiques i se'n va tramitar la legalització. Es varen impartir les quatre sessions de formació programades, amb la participació de 45 membres dels CAP i 4 tècnics de les institucions implicades, no només sobre aspectes tècnics i jurídics, sinó també ambientals i de consum d'aliments. Els representants dels CAP varen realitzar posteriorment 36 xerrades a les comunitats per transmetre els coneixements adquirits, amb la participació de 834 persones. Paral·lelament, es varen reforestar les conques fluvials, amb la creació de set planters comunitaris amb 1.500 plantes cadascun.  Igualment, es varen finançar les obres addicionals de la construcció de dos embassaments per recollir aigua de pluja a les comunitats rurals d’Oruce i Buena Vista (Las Sabanas). Es varen bastir caixes de registre amb filtres, piques d’ús humà i abeuradors per al ramat. D’aquesta manera, 411 famílies (1.647 persones) disposen de millors condicions d’accés i disponibilitat d'aigua potable, la prevalença de malalties associades al consum d’aigua no tractada ha davallat del 25% a l’11% i s’ha reduït en dues hores el temps que les dones i nines dediquen a activitats d’abastiment d’aigua.

 

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 180 000,00 €

Entitats executores

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.