Perú

Consolidació de capacitats locals de governabilitat i concertació

El projecte s'emmarca en un programa integral de desenvolupament del districte de Pueblo Nuevo per a tres anys, que inclou actuacions en quatre sectors d'intervenció: sanitari i educatiu; social i comunitari; productiu; i d'enfortiment de capacitats locals i organitzatives. A les zones urbanes marginals i al sector rural, que suposa més del 40% de la població, Pueblo Nuevo té elevades taxes de desnutrició infantil, escassa formació professional, que converteix els joves i adults en mà d'obra barata, sense perspectives de millorar les condicions de vida, i una feble organització ciutadana i comunitària amb poques possibilitats d'incidir en espais públics. Per això es proposen les següents actuacions: programa preventiu de promoció de la salut i la nutrició, especialment adreçat a la primera infància; enfortiment de la gestió dels serveis de sanejament; campanyes de promoció i protecció del medi ambient; formació tècnica productiva per a dones i joves; enfortiment de les capacitats dels líders comunitaris, l'organització i participació comunitària perquè puguin impulsar el desenvolupament local.

Seguiment:
Es va reforçar la xarxa de farmacioles en 13 comunitats, en les quals es dugueren a terme tallers de capacitació en què participaren 22 agents comunitaris de salut, els quals varen atendre 3.327 persones. Igualment es varen realitzar 42 activitats educatives i 10 campanyes en comunitats rurals, amb 144 casos tractats, i en quatre centres de vigilància de salut es varen realitzar sis sessions de salut preventiva per a infants i mares. D’altra banda, es va fer l’avaluació antropomètrica i anàlisi de laboratori a 98 infants menors de 3 anys, per detectar i tractar casos d’anèmia i parasitosi. Es varen impartir tallers d’educació sanitària a 50 adults i cinc sessions pràctiques de preparació i combinació d’aliments. A l’apartat d’educació, es varen celebrar cinc jornades recreatives i es varen dur a terme 17 tallers sobre drets i deures i un mòdul sobre conservació del medi ambient, amb 233 infants assistents; i es varen desenvolupar sis tallers sobre pautes de criança adreçats als pares, amb 196 participants. Igualment, es varen impartir dos tallers de lectura i dos mòduls de manualitats i de papiroflèxia a les tres Bibliotecas para la Paz que funcionen al districte, que varen tenir 981 usuaris. A l’àmbit de la lluita contra la violència de gènere, s’ha mantingut l’atenció a l’Hogar Cecilia Ferrer Lorente, on s’ofereixen serveis d’orientació social a les víctimes de violència familiar: s’hi varen atendre 13 casos. Quant a sanejament  medi ambient, s’ha proporcionat assessorament i suport tècnic als directius de 13 juntes administradores de serveis de sanejament (JASS) per millorar la gestió dels sistemes i garantir la conservació de les fonts d’aigua. També s’impartí formació a 72 famílies i es varen dur a terme campanyes de neteja comunitària en cinc poblacions. Pel que fa a dinamització econòmica, es varen organitzar sis tallers productius sobre informàtica, fusteria, perruqueria i cosmètica, manualitats i costura. Els alumnes de l’institut d’educació secundària de Santa Rosa han pogut accedir als tallers en horari lectiu. En dos centres d’educació primària es varen impartir tallers d’hidroponia. També es varen oferir quatre mòduls d’economia solidària per a emprenedors, amb 122 participants; i es va proporcionar assessorament tècnic per a plans de negocis i gestió comptable. Hi ha tres petits negocis d’economia solidària que es varen posar en marxa mitjançant microcrèdits, els quals s’estan tornant en els terminis previstos: un de criança de gallines, un altre de producció d’aliments i una botiga solidària. Per afavorir la comercialització, es varen realitzar dues fires locals. Finalment, s’han dut a terme cinc jornades de formació per a agents municipals i dirigents comunals, amb la participació de 102 persones. Es va constituir un comitè del districte d’agents municipals i una organització de dones (Red Mujer). Es varen celebrar quatre jornades amb la Red Mujer, en què participaren 77 dones i un home; i 12 reunions comunals amb l’assistència de 162 persones. També es va participar als tallers de pressupost participatiu local per a l’any 2017. Paral•lelament, s’han celebrat 19 reunions del comitè executiu de la Mesa Distrital de Pueblo Nuevo, amb 75 persones participants; la Mesa Distrital va participar a les trobades regionals i a la convocatòria estatal, on es presentà l’experiència de Pueblo Nuevo.

 

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 40 000,00 €

Entitats executores

Ayne Perú - Trinitarias, Solidaridad y Desarrollo

Ayne Perú és una associació sense ànim de lucre creada l'any 1998 i impulsada per l'Institut de Religioses Terciàries Trinitaries amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de infants, joves, dones i les seves famílies, de població marginal rural i urbana.