Perú

Promoció de lideratges per al bon govern a Pueblo Nuevo

El projecte s'emmarca en un programa integral de desenvolupament del districte de Pueblo Nuevo per a tres anys, que inclou actuacions en quatre sectors d'intervenció: sanitari i educatiu; social i comunitari; productiu; i d'enfortiment de capacitats locals i organitzatives. A les zones urbanes marginals i al sector rural, que suposa més del 40% de la població, Pueblo Nuevo pateix elevades taxes de desnutrició infantil; escassa formació professional, que converteix els joves i adults en mà d'obra barata, sense perspectives de millorar les condicions de vida; i una feble organització ciutadana i comunitària amb poques possibilitats d'incidir en espais públics. Per això es proposa incidir en l'enfortiment de joves i adolescents mitjançant el coneixement dels seus drets; el suport a joves i dones en tallers de formació i en activitats productives; i l'enfortiment d'autoritats locals i la millora de serveis públics, com és el cas de l'àrea recreativa i l'abastament d'aigua potable.
 
Seguiment:
Entre els mesos de març i de juny de 2016 es varen dur a terme les activitats de millora de la infraestructura recreativa municipal del parc Unidad Felipe Pejerrey de Santa Rosa: es va fer net tot el perímetre, es varen reconstruir i pintar els bancs, i se sembraren plançons a la zona de pícnic; es va restaurar i reconstruir la zona de l’amfiteatre, on va ser necessari reparar sostres, pèrgoles i seients; es varen reparar, soldar i pintar els gronxadors dels jocs infantils i de gimnàs. Igualment es varen condicionar els lavabos i es va netejar i anivellar la zona esportiva. Es va celebrar un acte d’inauguració de la remodelació, amb la participació del batle i dels regidors, que es varen comprometre a fer feina coordinadament per al manteniment, conservació i millora del parc municipal. D’altra banda, pel que fa a l’apartat d’accés a l’aigua i sanejament, es va treballar en coordinació amb les  Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS). Es va dur a terme el procés de selecció de 147 famílies beneficiàries en tres comunitats (La Florida, Catalina i El Milagro) i es varen realitzar les obres d’ampliació i millora de les xarxes de distribució d’aigua, la instal•lació de caixes domiciliàries i de 12 dipòsits per emmagatzemament. També es varen adquirir 12 equips de cloració i materials per al sanejament de l’aigua i es varen lliurar a les JASS perquè els instal•lassin en 11 comunitats. Es varen realitzar paral•lelament tres reunions de coordinació amb els directius de les JASS de comunitats rurals, a les quals es proporcionà assessorament tècnic tant pel que fa al funcionament com a la gestió; i s’impartiren tallers de capacitació per a 58 membres directius de les JASS de 17 comunitats per a la gestió i ús dels sistemes d’aigua.  Finalment, es va adquirir una fotocopiadora i un projector per tal de facilitar la tasca de formació dels tallers tècnics del Centro de Educación Técnico Productivo (CETPRO) d’Ayne de Santa Rosa.


 

 

 

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 25 000,00 €

Entitats executores

Ayne Perú - Trinitarias, Solidaridad y Desarrollo

Ayne Perú és una associació sense ànim de lucre creada l'any 1998 i impulsada per l'Institut de Religioses Terciàries Trinitaries amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de infants, joves, dones i les seves famílies, de població marginal rural i urbana.