Perú

Ampliació d'un centre educatiu de La Arena

A La Arena, especialment a la zona rural, la pobresa afecta al 31% de la població i la taxa d'analfabetisme supera el 20% entre la població més gran de 15 anys. L'accés a una educació de qualitat constitueix un element clau per a la lluita contra la pobresa, així com per a la millora del benestar de les persones, del futur de les famílies i del desenvolupament de les comunitats. Amb aquest projecte es volen solucionar algunes mancances de l'escola d'educació inicial núm. 1309, situada al llogaret Nuevo Alto de los More, que acull als infants de tres comunitats rurals. Es planteja la construcció d'una aula, l'equipament de mobiliari i material didàctic, la construcció dels serveis higiènics i del tancament de l'escola. L'escoleta acollirà així 42 infants d'entre 3 i 5 anys. Aquest projecte es du a terme conjuntament amb l'Àrea d'infraestructures de l'Ajuntament de La Arena i forma part del Pla estratègic del districte, el qual prioritza les accions a les zones més pobres i amb deficiències en els serveis bàsics.

Seguiment: en primer lloc es varen celebrar diverses visites i reunions amb autoritats i tècnics de l'Àrea d'infraestructures de l'Ajuntament de La Arena per planificar i fer el seguiment de l'obra. Es va convocar una reunió per presentar el projecte a autoritats, docents i caps de família, especificant que es duia a terme en concertació entre el CIPCA i l'Ajuntament, així com per exposar els objectius i la participació de cada part,. Es va constituir un Comitè d’adquisicions i contractacions amb participació de l’Ajuntament i el Comitè de vigilància de l’obra, que va intervenir en tot el procés: des de la planificació fina al lliurament als beneficiaris. El Comitè de vigilància de l'obra estava format per dos homes i dues dones, una de les quals la directora de l’escola i l’altra la presidenta de l’Associació de pares. Es va considerar oportú contractar els dos homes com a responsable del material i vigilant respectivament, per facilitar el seguiment del Comitè. Pel que fa a les infraestructures, es va contractar la mà d’obra, un enginyer, un topògraf, un assistent d’obra, un responsable del material i un vigilant, es varen adquirir els materials de construcció i es va contractar el servei de fusteria i de fusteria metàl·lica. Es varen dur a terme les obres amb els treballs de compactació del terreny, fonamentació, construcció de l’estructura i la teulada, realització de les instal•lacions sanitàries i elèctriques, finestres i portes, pintura i, finalment, l’equipament de l’aula (mobiliari, equip audiovisual i material pedagògic). D’aquesta manera, es va bastir i equipar una aula d’educació infantil, els serveis higiènics i la tanca del centre educatiu 1.309 de la comunitat Nuevo Alto de los More. L’obra va ser lliurada a l’ajuntament de districte i acull 45 alumnes.

 

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 74 295,44 €

Entitats executores

CIPCA - Centro de Investigación y Promoción del Campesinado

El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) és una organització no governamental de desenvolupament. El seu objectiu és la lluita contra la pobresa estructural i el desenvolupament humà, sostenible, inclusiu i equitatiu, amb el protagonisme de la població rural organitzada.