Perú

Enfortiment institucional del municipi de La Arena I

El procés de descentralització que està impulsant el govern central del Perú per millorar la gestió pública ha deixat entreveure la feblesa de les capacitats de les autoritats locals, els funcionaris municipals i els representants de la societat civil per a la gestió concertada de les prioritats del municipi. Per contribuir a reforçar aquestes capacitats el projecte planteja les següents actuacions: a) Formació i assessorament per a 11 càrrecs electes i 18 funcionaris municipals per implantar i avaluar el sistema de planificació del desenvolupament local, mitjançant el pla operatiu anual; b) Formació i assessorament per a 68 representants dels comitès de desenvolupament dels 34 poblats del districte per enfortir-ne les organitzacions i la participació en espais de concertació; c) Capacitació i assessorament als espais de concertació per elaborar el pla d'acció i analitzar-ne la capacitat d'incidència; d) Assessorament a les àrees de desenvolupament econòmic i social per incorporar i posar en marxa propostes prioritzades als espais de concertació.

Seguiment:

Es varen celebrar les jornades de capacitació de les autoritats locals i el comitè de desenvolupament local, centrats en la planificació estratègica del desenvolupament del districte de La Arena; i es varen elaborar materials per donar suport a les sessions de formació.Pel que fa a l’assessorament, durant les sessions de formació es varen lliurar els formats establerts a la guia metodològica per a l’elaboració del plans operatius publicada pel Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), perquè les unitats orgàniques de l’Ajuntament puguin aplicar allò après i es varen programar activitats de seguiment a les diverses àrees. L’emergència causada per inundacions conseqüència fenomen del “Niño costero”  va incidir en la baixa participació dels funcionaris municipals en aquestes activitats, que varen condicionar l’agenda de l’Ajuntament, però també s’ha detectat un escàs compromís per part dels funcionaris municipals i desordre en la gestió municipal posterior a aquest fenomen climàtic. També es varen dur a terme dues reunions amb les ONGD contraparts del Fons Mallorquí a La Arena per enfortir la relació amb l’Ajuntament en el marc de la mesa tècnica de cooperació interinstitucional. Paral·lelament es varen celebrar vuit reunions d’assessorament a l’equip tècnic municipal i l’oficina municipal de cooperació internacional, que coordinen la mesa tècnica de cooperació interinstitucional, per promoure el protagonisme de l’Ajuntament a les intervencions públiques i privades del districte. D’altra banda, en el marc del procés del pressupost participatiu es varen impartir quatre tallers de formació en què es varen enfortir les capacitats de 88 autoritats locals, representants d’organitzacions i funcionaris municipals, així com joves d’institucions educatives secundàries. També es va assessorar els membres de l’equip tècnic de la comissió de planificació estratègica municipal per elaborar l’ordenança municipal per a l’execució del pressupost participatiu. Igualment, es varen dur a terme  activitats d’assessorament amb els diversos espais de concertació.  A més a més, amb l’autorització del Fons Mallorquí, es va destinar un part de la partida de funcionament al manteniment de l'escola construïda amb el projecte 2015020, que va patir desperfectes a la teulada i la tanca amb les pluges del Niño. Pel que fa a l’atenció a infants menors de cinc anys, es va celebrar una jornada de sensibilització per a pares i infants a la comunitat 13 d’abril, sobre hàbits i entorns saludables, es varen lliurar lots d’higiene personal, es varen fer mesures de pes i talla, es varen lliurar complements de ferro i antiparasitaris. També es va posar en marxa una sala d’estimulació psicomotriu. En el marc de l’enfortiment de les organitzacions comunitàries, es va donar suport a la realització del  diagnòstic de les organitzacions socials i productives, dut a terme pel personal municipal, en què participaren 115 organitzacions socials i 24 productives. Es va oferir assessorament a diverses entitats sobre organització interna i a associacions de dones emprenedores sobre gestió de la producció, comercialització i administració del negoci, i es varen enfortir les capacitats de 46 representants de vuit Juntas Administradoras del Servicio de Saneamiento (JASS) a l’àmbit de la gestió dels sistemes d’aigua i de la gestió interna de l’associació.

 

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 30 000,00 €

Entitats executores

CIPCA - Centro de Investigación y Promoción del Campesinado

El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) és una organització no governamental de desenvolupament. El seu objectiu és la lluita contra la pobresa estructural i el desenvolupament humà, sostenible, inclusiu i equitatiu, amb el protagonisme de la població rural organitzada.