Perú

Formació i desenvolupament integral d'adolescents en risc d'exclusió

El projecte s'emmarca en una aliança estratègica i de mútua cooperació amb el govern local de La Arena, amb el qual s'articula la feina per inserir adolescents en situació de risc i exclusió social dins de les línies d'acció del programa "Manitos Creciendo". La proposta d'acció se centra en enfortir i desenvolupar les capacitats i habilitats laborals, emprenedores, socials i ciutadanes de 90 adolescents, entre 14 i 18 anys, en situació de risc o exclusió a través d'una proposta formativa amb enfocament de drets i protecció social que contribueixi al desenvolupament integral. Es preveu oferir formació laboral en indústria tèxtil, cosmètica i cuina, formació emprenedora i formació en desenvolupament personal. Igualment es proporcionarà als adolescents suport emocional i reforç de l'entorn familiar. A més a més, s'enfortiran dos espais de concertació sobre infància i adolescència en situació de risc i exclusió: es donarà assistència tècnica al Centro de Formación y Desarrollo Integral del Adolescente de La Arena i es participarà activament en la taula d'atenció a la primera infància del districte.
 

Seguiment:

En primer lloc, es va dur a terme la campanya de matriculació, la qual va coincidir amb les fortes pluges que varen provocar una situació d’emergència a la zona. De 16 places ofertes, només es varen matricular tres adolescents de La Arena. En total s’inscrigueren 105 adolescents. Es varen impartir els cursos de formació professional, amb 62 inscrits, dels quals acabaren la formació 20 de cuina; 15 de tall i confecció; i 21 de cosmètica. Pel que fa al segon grau, hi assistiren 43 joves, dels quals finalitzaren la formació 15 a cuina, 6 a tall i confecció i 11 a cosmètica. També varen rebre formació en emprenedoria i xerrades sobre primers auxilis i defensa civil, drets laborals, drets sexuals i reproductius, elaboració de currículum i entrevista laboral. A l’apartat de desenvolupament personal, es va posar en marxa un programa de formació de formadors sobre una proposta pedagògica per competències i habilitats. Paral·lelament es varen dur a terme sessions per enfortir l’afectivitat i el desenvolupament de la ciutadania amb els adolescents que participen a la formació professional. D’altra banda, es va donar suport als adolescents i les seves famílies, a través del seguiment personalitzat mitjançant fitxes. Es varen dur a terme visites a les famílies dels 62 adolescents inscrits per al primer any de formació, per comprovar la informació recollida al formulari. Posteriorment es va fer el seguiment de les famílies dels joves matriculats per enfortir els compromisos adquirits, especialment la promoció de l’assistència i la puntualitat, i per conèixer els obstacles que tenen (dificultat de desplaçament, economia precària, malalties, etc). Atès el context d’emergència, es varen fer visites a 46 famílies damnificades. A més a més es va prestar atenció especial a 10 adolescents que tenien problemes per pagar el transport i es va fer el seguiment de 10 joves que presentaven problemes de salut. Es varen celebrar les activitats de projecció comunitària, amb un taller formatiu i les visites a un centre penitenciari juvenil, un centre de per a malalts mentals i en un caseriu d’on prové un nombre considerable de participants al programa. També es varen fer les pràctiques democràtiques, amb l’elaboració dels perfils i l’elecció de dos representants per ofici, el reforç del lideratge i les funcions que els corresponen. Hi participaren 64 joves. Igualment, es varen dur a terme visites a cinc institucions, en què participaren 55 adolescents. Pel que fa a l’assistència tècnica al Centro de Formación Integral para Adolescentes (CEFODIA), es va promoure de forma articulada la creació al districte de La Arena d’espais de concertació a l’àmbit de la infància i adolescència, amb èmfasi en la primera infància i el desenvolupament econòmic local i l’educació. Es va aconseguir impulsar una mesa de cooperació tècnica del districte de La Arena, encapçalat pel govern municipal. Es va elaborar el pla d’acció anual amb l’execució d’activitats adreçades a adolescents del districte. Finalment, es va reactivar la mesa del districte d’atenció a la primera infància amb una reunió al mes de maig, en què es plantejar el pla de treball, que inclogué algunes accions com el fòrum sobre problemes dels infants i adolescents del districte de La Arena, en què 150 alumnes d’educació inicial, primària i secundària varen poder expressar els problemes i proposar solucions.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 24 999,00 €

Entitats executores

Alcúdia solidària

Alcúdia solidària és una entitat creada a l'any 2006 per promoure els drets humans i la millora de les condicions de vida dels pobles oprimits.

CANAT- Centro de apoyo al niño y adolescente trabajador

CANAT és una institució civil sense ànim de lucre, compromesa amb el desenvolupament integral dels infants i adolescents treballadors de Piura. Busca contribuir a la seva inclusió social, econòmica, política i cultural, promovent el desenvolupament de les seves capacitats, habilitats i destreses i la pràctica de valors ètics i cívics a partir de les seves pròpies expectatives, experiències i de la participació directa en la institució.