Perú

Millora de la qualitat de vida de les dones de La Arena

El projecte es proposa enfortir els aspectes bàsics de la gestió municipalista, amb la intenció de millorar la qualitat de la gestió democràtica del govern local com a factor integrant de la lluita contra la pobresa. Per assolir aquest objectiu es considera fonamental l'apoderament de les dones, en tant que agents clau del desenvolupament. Les actuacions previstes se centren en l'enfortiment de les organitzacions de dones pel que fa la participació en els espais democràtics i la capacitat d'identificar els problemes de les comunitats a les quals pertanyen i per proposar solucions mitjançant projectes, a través dels mecanismes democràtics del municipi (espais de concertació i pressupostos participatius). Paral·lelament s'enfortiran les capacitats relacionades amb educació, salut i sanejament, i emprenedoria sostenible.

Seguiment:
Les actuacions s'han dut a terme articuladament amb les autoritats locals de les entitats locals menors, que s'han mostrat més receptives a les demandes i la participació de la població que les institucions del districte. A l'àmbit educatiu s'han dut a terme 20 xerrades de sensibilització a pares d'alumnes menors de 5 anys sobre la importància de l'educació preescolar i sobre higiene personal, amb 595 assistents. Igualment es va dur a terme una campanya de control de pes i talla, així com sobre higiene bucal i fluoració que beneficiaren 1.154 alumnes de 3 a 5 anys. També es varen proporcionar recursos pedagògics a 23 centres educatius de grau inicial de Villa Casagrande, Villa Chatito i Vichayal. Quant a salut de dones i joves, s'han impartit 15 xerrades i tallers sobre salut materna i infantil i nutrició infantil, amb la participació de 934 membres d'organitzacions de dones, així com 15 xerrades de sensibilització i tallers de formació sobre salut reproductiva i planificació familiar, amb 963 participants. Igualment, s'ha fet el seguiment dels programes prenatals i post natals a 27 embarassades i el de vacunació de 424 infants menors de 5 anys. Quant a l'enfortiment de les petites empreses creades per dones, s'han dut a terme accions per ampliar el mercat, com ara una exposició dels ànecs en la fira de La Arena i visites a mercats, carnisseries i restaurants. 20 dones ja han ampliat la producció amb l’adquisició de cries d’ànec per poder atendre la demanda, centrada sobretot a Catacos, on hi ha molts restaurants turístics. D'altra banda, pel que fa a la participació en la governança democràtica, s'han dut a terme tallers en cada entitat local menor per establir la prioritat dels projectes que es presentarien al pressupost participatiu de 2017 (aigua i sanejament, educació i  sanitat); es varen formular conjuntament els perfils dels projectes prioritaris i es va donar suport a les organitzacions de dones als tallers de pressupost participatiu 2017 que convocaren respectivament Villa Casagrande, Vichayal, Villa Chatito i La Arena. Igualment, 695 sòcies dels col·lectius de dones participaren en els 15 tallers sobre mecanismes de participació ciutadana i reberen assessorament per participar en les sessions de rendició de comptes del govern local.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 20 000,00 €

Entitats executores

REDES - Reto para el desarrollo sostenible

L'associació Reto para el Desarrollo Sostenible (REDES Perú) és una organització que té com objectiu participar en l'enfortiment de la democràcia i la governabilitat, impulsant processos participatius, equitat social, coresponsabilitat ciutadana, transparència i sostenibilitat del desenvolupament local.