Perú

Millora de la qualitat de vida de les dones del districte de La Arena

El projecte es proposa enfortir els aspectes bàsics de la gestió municipalista, amb la intenció de millorar la qualitat de la gestió democràtica del govern local com a factor integrant de la lluita contra la pobresa. El 58% de la població de La Arena es troba al llindar de la pobresa (i el 22% de la pobresa extrema), perquè els beneficis de la producció agropecuària a gran escala no arriba a bona part dels habitants, molts dels quals tenen dificultats per accedir al mercat laboral per manca de formació, situació que afecta especialment les mares cap de família o fadrines. D'altra banda, hi ha importants dèficits a l'àmbit del sanejament, atenció sanitària, educació, i de la participació ciutadana pel que fa al desenvolupament social i econòmic del districte. Les actuacions previstes se centren en tres àmbits: A) Foment de la participació de les dones perquè encapçalin la formulació de plans estratègics de cada comunitat a fi d'actualitzar el Pla de desenvolupament concertat del municipi, que és molt genèric; B) Impuls de la formulació d'un pla d'acció i inversió a mig termini sobre educació, salut i nutrició, partint de les necessitats identificades i projectes proposats al Pla de desenvolupament concertat; i C) Apoderament de les dones mitjançant petits negocis que generin llocs de feina a la zona, amb una microempresa pilot de recollida de residus sòlids.                                           

Seguiment:                                                                                                                                                                                                

Es va donar suport a les organitzacions de dones en els tràmits per legalitzar les associacions, se'n varen organitzar les assemblees constituents i es varen inscriure al registre públic nacional i al registre d’organitzacions socials del districte, per poder participar en tots els espais democràtics (consell de coordinació local, pressupostos participatius...). A més a més, s’impartí a les associacions de dones tallers sobre participació al districte i sobre formulació de plans estratègics i identificació de projectes. Les organitzacions de dones varen elaborar els plans de desenvolupament de les comunitats i demanaren oficialment poder participar en l'elaboració dels plans de desenvolupament de poblats menors i l'actualització del pla de desenvolupament municipal concertat, així com en l’elaboració del mapa de la riquesa del districte de La Arena. D'altra banda, 825 dones de les associacions reberen dues ànneres i es van sembrar d’hortalisses 15 parcel·les pilot (una per comunitat) per sensibilitzar les famílies sobre la importància d’una dieta equilibrada, així com per abastir els menjadors escolars. Es realitzaren 15 tallers formatius sobre cria d’ànneres i conreu d’hortalisses. Se seleccionaren tres organitzacions que poguessin concedir crèdits per a projectes i se seleccionaren tres iniciatives de negocis encapçalades per dones. Es van formular plans de negocis per a una empresa de cria d’ànneres, una perruqueria i un forn amb pastisseria. Finalment, es va constituir, legalitzar i posar en funcionament una empresa de gestió i reciclatge, amb la participació de cinc organitzacions de dones.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 33 000,00 €

Entitats executores

REDES - Reto para el desarrollo sostenible

L'associació Reto para el Desarrollo Sostenible (REDES Perú) és una organització que té com objectiu participar en l'enfortiment de la democràcia i la governabilitat, impulsant processos participatius, equitat social, coresponsabilitat ciutadana, transparència i sostenibilitat del desenvolupament local.