Sàhara

Suport al programa integral de salut infantil sahrauí I

La salut infantil als campaments de refugiats ha estat des dels seus inicis un problema greu: a un medi molt hostil pel clima s'afegeixen altres factors negatius, com l'existència d'aigües de mala qualitat per la contaminació fecal i la concentració de soluts i metalls en proporcions no acceptables per al consum humà, condicions higièniques precàries, etc. A això cal sumar els problemes de malnutrició crònica i aguda, especialment entre els nins menors de cinc anys i les dones embarassades. Tot i ser preocupants, els indicadors de morbiditat i mortalitat infantil han millorat progressivament gràcies a les polítiques de salut infantil aplicades pel Ministeri de Salut de la RASD els darrers anys, sobretot amb la formulació del Programa nacional d'atenció infantil integrat (PISIS), que integra protocols i programes de nutrició infantil i lluita contra l'anèmia. El projecte dóna continuïtat al suport a aquest programa, que s'inicià el 2001, i enguany preveu l'assessorament tècnic del personal sanitari; l'organització i gestió de tallers de nutrició en tots els dispensaris; el finançament d'una part dels sous del personal sanitari; el subministrament de material administratiu i de registre; i el suport a la formació continuada del personal del PISIS. Els beneficiaris directes seran tots els menors de cinc anys, uns 15.000 infants, 1.200 treballadors sanitaris, majoritàriament dones.

Seguiment:
Els incentius han permès pagar la nòmina, segons la taula salarial oficial, a prop de 357 treballadors de diferents categories laborals, adscrits al Ministeri de Salut en 27 dispensaris, a l’Hospital Nacional i a l’administració. Aquests pagaments es realitzen a través d’eines informàtiques que faciliten la transparència del sistema. Les activitats del programa de vacunacions infantils es realitzen en coordinació amb la UNICEF (Algèria). Es varen impartir dos tallers mensuals de formació sobre nutrició per dispensari: un per promoure la lactància materna i sobre la introducció d’aliments complementaris a partir dels sis mesos, amb 233 sessions realitzades i 2.225 dones participants; i l'altre sobre l'alimentació infantil dels 9 mesos als dos anys, als quals assistiren 2.327 mares en 250 sessions celebrades. Les dones assistents reben un val perquè puguin comprar aliments que complementin la canastra bàsica amb productes frescos. Coincidint amb la celebració dels tallers, es va dur a terme també el seguiment dels dispensaris que presenten més mancances i dificultats. L’AAPSIB va participar en la XIV Mesa de concertació de salut celebrada als campaments els dies 8 i 9 de novembre de 2015. Igualment, entre abril i juny de 2016 la comissió expatriada d’infermeria de l’Associació va impartir formació als dispensaris, de forma coordinada amb el Ministeri i la UNICEF, i es va dur a terme l’avaluació dels registres a la història clínica del PISIS de tots els dispensaris, així com els registres d’assistència als tallers. Tot l’equipament previst, les edicions de les cartilles de salut infantil, fitxes i fulls de registre previstos al projecte s’han lliurat puntualment.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 75 000,00 €

Entitats executores

Associació d'Amics del Poble Sahrauí (AAPSIB)

Organització no governamental que pertany al moviment internacional de amistat amb el poble sahrauí.