Sàhara

Suport al programa integral de salut infantil sahrauí II

La salut infantil als campaments de refugiats ha estat des dels seus inicis un problema greu: a un medi molt hostil pel clima s'afegeixen altres factors negatius, com l'existència d'aigües de mala qualitat a causa de la contaminació fecal i la concentració de soluts i metalls en proporcions no acceptables per al consum humà, condicions higièniques precàries, etc. Cal sumar-hi també els problemes de malnutrició crònica i aguda, especialment entre els nins menors de cinc anys i les dones embarassades. Tot i ser preocupants, els indicadors de morbiditat i mortalitat infantil han millorat progressivament gràcies a les polítiques de salut infantil aplicades pel Ministeri de Salut de la RASD els darrers anys, sobretot amb la formulació del Programa nacional d'atenció infantil integrat (PISIS), que integra protocols i programes de nutrició infantil i lluita contra l'anèmia. El projecte dóna continuïtat al suport a aquest programa, que s'inicià el 2001, i enguany preveu l'assessorament tècnic del personal sanitari; l'organització i gestió de tallers de nutrició en tots els dispensaris; el finançament d'una part dels sous del personal sanitari; el subministrament de material administratiu i de registre; i el suport a la formació continuada del personal del PISIS. Els beneficiaris directes seran tots els menors de cinc anys, entre 10.000 i 15.000 infants; i 200 treballadors sanitaris i els cinc dinamitzadors dels tallers de nutrició. 

Seguiment:

L'equip tècnic de l'AAPSIB ha participat en la preparació de les reunions bimestrals de la plataforma PISIS, que integra tots els organismes i grups de treball que participen en el PISIS. El Ministeri de Salut Pública va haver de reduir en el 10% els incentius del personal sanitari per la manca de liquiditat, la qual cosa ha generat alguns conflictes laborals i ha influït en la qualitat de l'atenció. Mitjançant les incentivacions s’ha pogut abonar la nòmina a 334 treballadors de diferents categories laborals, adscrits al Ministeri de Salut de la RASD. Pel que fa als tallers de nutrició, s'han dut a terme dos cada mes, com s'havia previst: un sobre lactància materna i alimentació complementària dels sis als vuit mesos; i l'altre sobre alimentació complementària per a infants de nou mesos a dos anys, amb un grau de participació notable. En ambdós tallers es lliura a les mares un val per comprar aliments que aportin varietat a la dieta bàsica. Paral·lelament es va fer el seguiment del funcionament i equipament del dispensari en què té lloc el taller. Quant a la construcció del dispensari de Lemsid, al mes d'octubre es va signar l'acord entre el Ministeri de Salut Pública i l'AAPSIB per executar-la. Es tracta d’una construcció nova, bastida amb formigó armat d’11m de llarg per 9m d’amplària, que consta de sales d’espera, sala de cures i de malalties cròniques; consultes per al programa PISIS i per a salut reproductiva, oficina, magatzem i lavabos. Es va canviar la ubicació original perquè fos més accessible, la qual cosa comportà un increment de pressupost, que va assumir un altre finançador. Les obres s’iniciaren el 26 de març de 2017, després de seleccionar l’empresa constructora mitjançant un procés de licitació pública, i varen finalitzar a mitjans d’agost, com era previst. D'altra banda, es va trametre i lliurar puntualment als campaments el material de registre del PISIS: 3.000 cartilles de salut infantil; 5.000 fitxes del PISIS; 5.000 fulls d'observació i seguiment; 5.000 fulls de nòmina; 35 llibres de registre i 50 calendaris de vacunes. El seguiment del PISIS es va dur a terme mitjançant la valoració semestral de les activitats programades a través de la revisió sistemàtica dels diferents registres de tots els dispensaris. Igualment, l'AAPSIB va participar a la XV Mesa de Concertació, celebrada al mes de novembre de 2016, en la qual es coordinà el programa de vacunació, que encapçala la UNICEF.

 

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 85 981,95 €

Entitats executores

Associació d'Amics del Poble Sahrauí (AAPSIB)

Organització no governamental que pertany al moviment internacional de amistat amb el poble sahrauí.