Sàhara

Suport al programa integral de salut infantil sahrauí III

La salut infantil als campaments de refugiats ha estat des dels seus inicis un problema greu: a un medi molt hostil pel clima s’afegeix l’existència d’aigües de baixa qualitat a causa de la contaminació fecal i la concentració de soluts i metalls en proporcions no acceptables per al consum humà i unes condicions higièniques precàries. Cal sumar-hi també els problemes de malnutrició crònica i aguda, especialment entre els infants menors de cinc anys i les dones embarassades. Tot i ser preocupants, els indicadors de morbiditat i mortalitat infantil han millorat progressivament gràcies a les polítiques de salut infantil aplicades pel Ministeri de Salut de la RASD els darrers anys, sobretot amb la formulació del Programa  nacional d’atenció infantil integrat (PISIS), que integra protocols i programes de nutrició infantil i lluita contra l’anèmia. El projecte dóna continuïtat al suport a aquest programa, que s’inicià el 2001, i enguany preveu l’assessorament tècnic del personal sanitari; l’organització i gestió de tallers de nutrició en tots els dispensaris; el finançament d’una part dels sous del personal sanitari; la construcció d'un nou dispensari; el subministrament de material administratiu i de registre; i el suport a la formació continuada del personal del PISIS. Els beneficiaris directes seran tots els menors de cinc anys, entre 10.000 i 15.000 infants; i 130 treballadors sanitaris i els sis dinamitzadors dels tallers de nutrició.

Seguiment:

L'equip tècnic de l'AAPSIB ha participat en la preparació de les reunions bimestrals de la plataforma PISIS, que integra tots els organismes i grups de treball que participen en aquest programa. El Ministeri de Salut Pública va haver de reduir en el 10% els incentius del personal sanitari per la manca de liquiditat, la qual cosa ha generat alguns conflictes laborals i ha influït en la qualitat de l'atenció. Mitjançant les incentivacions s’ha pogut abonar la nòmina a 302 treballadors de diferents categories laborals, adscrits al Ministeri de Salut de la RASD. Pel que fa als tallers de nutrició, s'han dut a terme dos cada mes, com s'havia previst: un sobre lactància materna i alimentació complementària dels sis als vuit mesos (233 en total, amb 2.311 participants); i l'altre sobre alimentació complementària per a infants de nou mesos a dos anys (230 en total, amb la participació de 2.267 dones). En ambdós tallers es lliura a les mares un val per comprar aliments que aportin varietat a la dieta bàsica. Paral·lelament es va fer el seguiment del funcionament i equipament del dispensari en què té lloc el taller. Quant a la construcció del dispensari, hi va haver un canvi, perquè l’inicialment previst, el d’Agti (wilaya de Bojador), va ser finançat per l’ACNUR i l’AECID el 2017. El Ministeri de Salut de la RASD va sol·licitar bastir el dispensari de Chreifia, a la wilaya de Dajla, que s’ha cofinançat amb el Govern Balear. Les obres començaren l’1 de febrer. Es tracta d’una construcció nova, bastida amb formigó armat d’11,10m de llarg per 9m d’amplària, que consta de sala d’espera; sala de cures i malalties cròniques; espai per al programa de salut infantil; consulta de salut reproductiva; oficina; sala d’estar per als treballadors; magatzem i lavabos. Un enginyer del Ministeri de construccions de la RASD va fer el seguiment de les obres i va informar permanentment i sistemàtica del progrés i les incidències al Ministeri de Salut i l’AAPSIB. Al juny de 2018 va quedar acabat el dispensari. Gràcies a un canvi de divises favorable es va poder construir també una tanca exterior protectora i es varen adquirir els equipaments necessaris. D'altra banda, es va trametre i lliurar puntualment als campaments el material de registre del PISIS: 1.500 cartilles de salut infantil; 2.000 fitxes del PISIS; 5.000 fulls de nòmina; i 1.500 gràfiques de seguiment d’infants.  El seguiment del PISIS es va dur a terme mitjançant la valoració semestral de les activitats programades a través de la revisió sistemàtica dels diferents registres de tots els dispensaris. Igualment, l'AAPSIB va participar a la XV Mesa de Concertació, celebrada al mes de novembre de 2017, en la qual es coordinà el programa de vacunació, que encapçala la UNICEF.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 80 000,00 €

Entitats executores

Associació d'Amics del Poble Sahrauí (AAPSIB)

Organització no governamental que pertany al moviment internacional de amistat amb el poble sahrauí.