preloader logo

Perfil Contractant


Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència a la contractació de la fundació i d'acord amb l'article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de la fundació, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicació

Les licitacions i adjudicacions del Fons Mallorquí de Cooperació publicades a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Les podreu trobar a l’enllaç: https://contrataciondelestado.es/

Per a més informació, podeu enviar-nos un correu a la següent adreça: fons@fonsmallorqui.org

Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar