preloader logo

any 2021

Escola pública digna i de qualitat a Diannah


La localitat de Diannah se situa en una zona rural deprimida, amb molt poques infraestructures de serveis públics i en un estat molt precari. La major part de la població es dedica a l'agricultura de subsistència, amb un alt índex de pobresa extrema, alhora que la taxa de creixement de la població és molt elevada i més del 75% dels habitants són menors de 35 anys. L'escola del municipi es troba massificada i amb greus problemes estructurals: hi ha tres aules amb el sostre parcialment soterrat i quatre amb greus danys al trespol. Els banys no tenen sostre, ni portes, ni aigua. No es disposa de recursos per fer les reparacions i les que han pogut dur a terme les famílies dels alumnes han resultat insuficients. La manca de finançament també provoca elevades taxes d'absentisme escolar, perquè els pares no poden pagar les matrícules ni les quotes. El projecte proposa l'enderrocament de les tres aules en pitjor estat i la construcció de quatre de noves; la rehabilitació de quatre aules i la reforma de les latrines. A més a més, es preveu l'habilitació d'un hort escolar, per garantir una font de recursos per al manteniment del centre educatiu. Paral·lelament, es durà a terme un diagnòstic de la situació del municipi a l'àmbit de l'educació, perquè es pugui elaborar de forma participativa un pla estratègic municipal. D'altra banda, es construirà una oficina municipal, perquè actualment no hi ha cap espai adequat per celebrar reunions ni organitzar els documents. Se’n beneficiaran directament 691 infants, 15 mestres, 900 pares (projecte hort escolar) i l'equip de l'administració local (9 persones). Indirectament, tota la població del municipi (prop de 7.000 persones).

Objetius

 • Contribuir a millorar l'àmbit educatiu de Diannah per garantir una escola pública digna i de qualitat.
 • Millorar les infraestructures escolars per crear un ambient segur i de qualitat per a mestres i alumnes. 
 • Contribuir a augmentar els recursos de què disposa l'escola de Diannah per incrementar-ne l'autonomia.
 • Contribuir a l'enfortiment municipal de Diannah a l'àmbit dels processos de participació i consens i de la gestió de l'educació.

Activitats

 1. Contractació de l’empresa constructora de totes les obres previstes. 
 2. Enderroc de les aules i aprofitament dels materials. 
 3. Manufactura de maons i fonaments de les aules. 
 4. Construcció d'aules i instal·lació elèctrica.
 5. Reparació del trespols de quatre aules i reforma dels banys. 
 6. Adquisició i lliurament de taules, cadires i equipament de les aules. 
 7. Preparació del terreny i adquisició d'eines per a l'hort. 
 8. Construcció de l'abastament d'aigua de l'hort (cisterna i canonades). 
 9. Elaboració de maons i fonaments de l'oficina municipal, construcció de la sala i instal·lació elèctrica. 
 10. Elaboració, aprovació i publicació del diagnòstic de l'àmbit educatiu i del pla estratègic.

Resultats assolits

Al mes de novembre es va celebrar una reunió de coordinació per organitzar les tasques i constituir els equips de feina. A l’escola es va crear un grup de tres persones (dos docents i el director) en representació de l’equip directiu i pedagògic del centre per participar en la presa de decisions i com a referent per al consultor que elabora el diagnòstic sobre la situació de l’educació primària a Diannah. Unvegada acabat el diagnòstic els resultats es van compartir amb el delegat de l’Ajuntament de Kafountine,el qual va agrair la feina realitzada i anuncià que els documents es tindrien en compte en l'elaboració del primer Pla educatiu del municipi previst pel 2023.
Es va produir un canvi en la ubicació inicialment prevista de l’escola, perquè l’equip directiu va voler conservar intacte el camp de futbol, atès que altrament les dimensions s’haurien hagut d’alterar.
Al desembre es va fer la neteja de l’emplaçament per a l’escola i es varen demanar pressupostos per als materials. Entre els mesos de gener i febrer es varen adquirir els materials necessaris per a la primera fase d’obres: arena, grava, estructures de metall, ciment, taulons de fusta, etc. Es varen revisar els plànols, que estableixen una planta de 9mx8m, amb una porta i sis finestres, seguint els paràmetres estipulats per la legislació senegalesa.
Igualment, es va començar la fabricació in situ dels maons, que s’elaboren amb una mescla de ciment;es deixen assecar al sol i es reguen tres cops al dia durant unes quantes setmanes. Se’n varen fer més de 8.000 i hi intervingueren dos equips d’operaris.
Al mes de març es va traçar la planta i es varen excavar els fonaments de les quatre aules. Al mes d’abril es van construir les aules i es va reparar el mur d’entrada de l’escola. A més, s va procedir amb la instal·lació de la torre d’aigua amb les degudes plaques solars i les obres de reforma als banys en els quals es va construir una teulada i instal·lar les portes. Finalment, es va procedir a acabar els trespols de les aules i aplicar la pintura. També es va adequar l’espai per a l’hort escolar i es va construir la seva porxada.
Finalment, en relació amb les activitats d’enfortiment municipal, es va dotar l’ajuntament amb vehicle motoritzat destinat a la recollida porta a porta de residus i una guia de separació de residus gràfica visual. Es va decidir també dissenyar la guia en forma de cartells, de manera que cada full informatiu espot imprimir individualment i ser distribuït en espais com a les escoles, en gran format per a ser vist com a unitats gràfiques amb sentit per si soles.

ODS


Import Total
77.183,42€

Consignacions

Ajuntament d'Inca | 8.000,00 €
Ajuntament de Pollença | 3.600,00 €
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar | 3.150,00 €
Ajuntament de Selva | 900,00 €
Consell de Mallorca | 61.533,42 €

Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar