preloader logo

any 2021

Import Total
60.000,00€

Millora d'infraestructures viàries a l'àrea rural de Las Sabanas


La zona d’intervenció constitueix un pol productiu del municipi de Las Sabanas (5.721 habitants), que contribueix de forma notable al desenvolupament econòmic local: produeix i comercialitza cereals, llegums, cafè, hortalisses, patates i fraules durant tot l’any. Però l’estat de la carretera que comunica les comunitats de Cipián, Quebrada Honda i Buena Vista ha empitjorat molt com a conseqüència de les precipitacions causades pels huracans Eta i Iota. Es tracta d’un sector rural dispers, en el qual les famílies practiquen l’agricultura de supervivència, amb petits horts; la major part no disposa de terra i treballa a jornal en plantacions de cafè d’altres municipis. Es proposa la rehabilitació d’un tram de 1,10km de camí rural, amb la construcció i anivellament de cunetes, i canalitzacions d'aigua en diversos punts crítics. La intenció és d’assegurar la mobilitat no només per facilitar la comercialització dels productes, sinó també per garantir l’accés als serveis sanitaris, educatius, socials i culturals del municipi. A més a més, es donarà suport a la realització del pla anual d’inversions municipals i s’elaborarà el diagnòstic de l’accés a l’aigua potable al municipi mitjançant la creació d’una base de dades. Igualment, seguint les recomanacions de l'avaluació de 10 anys de cooperació municipalista a Madriz, es reforçaran les capacitats de coordinació i seguiment dels tècnics de la UCOM. Se´n beneficiaran directament 349 famílies (1.514 persones) i, indirectament, 107 famílies.

Objetius

  • Augmentar les capacitats de l'administració pública municipal i la incidència de la cooperació per al desenvolupament per afavorir el dret a una vida digna.
  • Contribuir a millorar les condicions de mobilitat per a 349 famílies, a través de la rehabilitació de vies de comunicació al municipi de Las Sabanas.

Activitats

  1.  Suport a l'elaboració del pla d'inversions municipal 2021 de forma participativa.
  2.  Elaboració de la base de dades sobre accés a l'aigua.
  3.  Selecció i organització de les famílies beneficiàries.
  4.  Adquisició de materials i transport als llocs d’execució de les obres.
  5.  Contractació de mà d’obra qualificada.
  6.  Realització de les obres de rehabilitació del tram d'1,10km de camí rural.

Resultats assolits

Amb l’autorització del Fons Mallorquí, abans de l’inici de l’execució del projecte, es varen modificar l’àrea geogràfica d’intervenció i el volum de les obres per realitzar. Es va substituir el tram de camí de la comunitat de Bonavista per un altre de menor longitud, però més gran complexitat a causa del desnivell existent, a la comunitat d’Apanaje (376m lineals), perquè el previst inicialment va ser assumit per la batlia amb recursos rebuts del govern de Nicaragua.

D’altra banda, cal destacar que les activitats de construcció es varen veure molt afectades per l’increment dels preus dels materials, serveis i mà d’obra qualificada a l’àmbit mundial.

En primer lloc es va donar suport al procés d’elaboració del pla d’inversions municipals per a 2021 en dues fases: entre abril i setembre es va establir la consulta comunitària, sectorial, etc. que determina els problemes i les propostes de solució, així com estableix les prioritats i les possibles complementarietats. Un cop finalitzada la fase de consulta, es prepara l’informe tècnic preliminar. Entre octubre i novembre es presenta l’informe al consell municipal, és revisat per la comissió de pressupost, s’exploren les complementarietats amb altres agents i es consulten les institucions públiques del territori i se sotmet a aprovació. El mes de desembre es fa públic.  Es varen assignar 9.745,19€ a aquest projecte.

Tot seguit es va convocar una assemblea comunitària per establir les responsabilitats de les parts implicades. Es va reorganitzar el comitè comunitari d’Apanaje en una reunió en què participaren 73 representants de les famílies, amb l’elecció dels cinc càrrecs directius, tres dels quals estan ocupats perdones.

A continuació es varen seleccionar les famílies beneficiàries, sobre la base de les dades obtingudes en l’execució del projecte de 2020 al mateix sector en aquest municipi. Es va celebrar una assemblea, en la qual es va ratificar l’abast de les obres i es va dividir el procés d’intervenció en dos trams:

  • Construcció de 376m lineals de bandes de rodament de formigó armat de malla soldada, de 80cm d’amplada i 20cm de grossària, amb bigues de riosta cada cinc metres per evitar-ne la deformació. A les franges centrals i laterals es va buidar la via per farcir-la de pedra i compactar-la. Se’n beneficiaren 93 famílies (344 persones) del sector 3 d’Apanaje.
  • Bastiment de 420m lineals de bandes de rodament de formigó armat de malla soldada, de 80cm d’amplada i 20cm de grossària, amb bigues de riosta cada cinc metres per evitar-ne la deformació. A les franges central i laterals es va buidar la via per farcir-la de pedra i compactar-la. Se’n beneficiaren 54 famílies (99 persones) del sector de la sortida cap a Matapalo (San Lucas).

Es varen organitzar quatre brigades de feina que feren feina voluntària com a contraprestació en tasques de mà d’obra no qualificada per a la neteja, l’anivellament i el transport de materials i equipaments. En primer lloc, es dugueren a terme les obres del sector 3 d’Apanaje, que consistiren en el traçat i anivellament del terreny, instal·lació d’estaques per marcar l’àrea de terreny on s’han de tallar la roca i buidar les bandes. Tot seguit es varen instal·lar les fustes per als encofrats dels carrils, s’hi va incorporar la malla i s’ompliren de formigó. Finalment, es varen fer els acabaments superficials, rugosos, per afavorir l’adherència de les rodes. Hi participaren 63 persones com a mà d’obra no qualificada.

D’altra banda, es va dur a terme una activitat no prevista, consistent en complementar l’equipament de les instal·lacions de l’estació de bombers municipal amb estris bàsics (matalassos, estris de cuina, etc.)per als 10 bombers professionals que hi fan guàrdia permanent. Des de 2020 la legislació nicaragüenca obliga els ajuntaments a assumir la competència del manteniment i instal·lacions de les estacions de bombers.


ODS


Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar