preloader logo

any 2021

ODS 6: accés a l'aigua i el sanejament a La Arena


A l'àrea rural i la urbana marginal de La Arena (38.734 habitants) l'accés a l'aigua potable presenta importants limitacions: el subministrament sovint es redueix a un parell d'hores i no totes les famílies disposen de recipients adequats per emmagatzemar aigua, la qual cosa genera patologies digestives i infeccioses, que afecten especialment els infants. A més, com que no saben quan arribarà l’aigua, deixen les aixetes obertes i hi un alt grau de pèrdues. Igualment, les Juntas Administradoras de Servicios de Agua y Saneamiento no disposen de prou recursos per garantir el manteniment adequat dels sistemes d'abastiment i la qualitat de l'aigua i no hi ha una cultura de pagament de les quotes corresponents al servei. D'altra banda, no existeixen sistemes de clavegueram per evacuar les aigües residuals de les llars, de manera que és habitual que la població faci les seves necessitats a camp obert. El projecte proposa dues línies d’acció: facilitar l’accés a l’aigua potable a 150 famílies i el sanejament a 30 famílies en situació de vulnerabilitat. Es preveu dotar de dipòsits d’aigua de 1.000l que s’omplen automàticament quan hi ha subministrament, així com filtres de purificació, i oferir tallers de formació sobre el manteniment dels dipòsits i els sistemes de distribució per evitar fuites. Igualment, es proporcionaran els materials perquè les famílies beneficiàries instal·lin sistemes de sanejament i la formació pertinent per a la construcció i manteniment correcte de les instal·lacions. També se sensibilitzarà la població sobre la importància de pagar les quotes del servei d’aigua. El segon eix se centra en l’enfortiment de les capacitats institucionals de les administracions públiques locals i de les organitzacions socials en matèria de planificació estratègica i d’integració de l’Agenda 2030 en els plans municipals, a través de tallers de formació i l’elaboració d’un cens de la situació dels ODS als quatre centres poblats. Finalment, es rehabilitarà l’espai municipal del centre poblat de Vichayal i es dotaran les quatre biblioteques municipals de llibres de consulta per a alumnes d’educació secundària. Se’n beneficiaran directament 750 receptors dels dipòsits i sistemes de sanejament; 20 autoritats locals; 360 dones de les organitzacions socials; i 1.906 estudiants.

Objetius

 • Enfortir les administracions locals de La Arena en matèria de planificació del desenvolupament i implantació de l'Agenda 2030.
 • Posar en marxa estratègies d'enfortiment dels centres poblats per integrar els ODS en la planificació local de desenvolupament.
 • Garantir la disponibilitat i la gestió de l'aigua i el sanejament per a tothom.

Activitats

 1.  Realització de quatre tallers sobre integració de l'Agenda 2030 per a autoritats locals.
 2.  Realització de vuit tallers sobre la importància de l'Agenda 2030 per a dirigents d'organitzacions de dones. 
 3.  Elaboració d'un cens de la població quant als sectors de l'aigua, l'habitatge, la salut, l'educació i la situació econòmica. - Rehabilitació de la teulada i espais de l'edifici municipal del centre poblat de Vichayal.
 4.  Adquisició i lliurament de llibres de consulta escolar a quatre biblioteques municipals.
 5.  Compra i distribució de 150 dipòsits d'aigua i de filtres de purificació d'aigua.
 6.  Realització de quatre tallers sobre manteniment dels dipòsits i els sistemes de distribució d'aigua.
 7.  Adquisició i lliurament de materials necessaris per a 30 sistemes sanitaris amb pou d'infiltració.
 8.  Realització de quatre tallers sobre instal·lació i manteniment del sistema sanitari i d'higiene.
 9.  Realització de quatre sessions de sensibilització sobre la importància de l'aigua segura i mètodes de purificació.
 10.  Realització d’un taller de sensibilització dels drets i obligacions de les famílies en la participació activa a les JASS per garantir un servei de qualitat.

Resultats assolits

En primer lloc, es varen celebrar reunions amb els batles delegats dels centres poblats de Vichayal, Casagrande, Chatito i Loma Negra per cercar una estratègia de desenvolupament sostenible que permeti alinear els ODS als programes i plans de desenvolupament. S’acordà dur a terme un taller de sensibilització sobre aquesta qüestió en cada centre poblat, en el qual participin no només les autoritats locals sinó també els funcionaris i representants d’organitzacions socials (JASS, associacions de veïnats, comitès de desenvolupament, etc.). Igualment s’establí que inclourien dues sessions: una introducció als ODS; i la segona sobre com alinear els ODS als plans de desenvolupament comunitari.

L’equip de REDES va elaborar el díptic sobre la importància dels ODS i la rellevància que tenen en el desenvolupament local i se n’editaren 60 unitats (15 per a cada centre poblat). Els tallers es varen impartir el mes de març de 2022:

 • Chatito (25/03/2022): hi assistiren vuit persones, de les quals tres eren dones. Es va sol·licitar que es fessin xerrades sobre els ODS als centres educatius i suport per incorporar el pla de treball de les rondes camperoles al pla de desenvolupament del municipi.
 • Vichayal (26/03/2022): hi participaren sis homes. El batle va demanar més tallers específics per formar les autoritats locals i el jutge demana més conscienciació a la població perquè s’estan incrementant l’alcoholisme i la violència contra les dones.
 • Casagrande (30/03/2022), amb nou assistents, de les quals quatre dones. El batle va manifestar que els ODS no estan incorporats a les accions de La Arena. El jutge de pau alerta sobre l’increment de la inseguretat causada per nouvinguts i demana com es podria alinear un pla d’acció per presentar-lo a la policia i l’Ajuntament.
 • Loma Negra (31/03/2022), amb la participació de 10 persones, entre les quals dues dones. El batle demanà sessions de formació per a les autoritats i els candidats a les eleccions municipals d’enguany. El delegat del govern indica que no rep cap suport del governador i que considera molt important conscienciar la població sobre els ODS i com contribueixen al desenvolupament de la comunitat.

D’altra banda, es varen imprimir 600 fulletons per als tallers de sensibilització per a dirigents de les organitzacions de dones, que es varen impartir el desembre de 2021 i gener de 2022 en grups de 10 dones com a màxim, als caserius de Chatito, Montegrande, Nuevo Montegrande, San Pedro, El Milagro, Loma Negra, El Peñal, Alto de los Mechatos, Vichayal, Río Viejo Norte, Seminario, Casagrande, Chaquira, Santa Elena, Pampa Chica, Pampa de los Silvas, Alto de los Cerrillos, Río Viejo Sur i Alto de la Cruz. Hi participaren 831 dones en total.

Igualment, l’equip de REDES va elaborar els materials per al taller sobre la importància de l’alineament dels ODS amb les eines de desenvolupament local, que es va impartir al mes de maig de 2022: Chatito, amb 10 participants (quatre dones); Casagrande, amb sis assistents (una dona); Loma Negra, en què participaren 10 persones (dues dones); i Vichayal, amb vuit assistents (una dona). Es va posar en evidència la manca de coordinació entre les esferes locals i estatals, atès que la major part d’autoritats assistents no coneixien els plans estratègics del govern amb relació als ODS.

Paral·lelament, es va convocar una reunió amb els batles delegats dels quatre centres poblats per preparar una estratègia per a l’elaboració del cens dels caserius, Els batles indicaren que ni disposaven de recursos humans ni econòmics per efectuar un cens de tots els llogarets i que caldria prioritzar un caseriu pilot -preferentment a les zones rurals, que és on es produeixen més fluctuacions- per començar.

Igualment, el batle de Chatito informa que disposa d’un formulari preparat per estudiants de la Universitat de Piura, sobre la base de les fitxes que va fer servir l’Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) al darrer cens (2017), que caldria revisar per veure si s’adequa. Es varen introduir alguns ajustaments, per enfocar-lo cap a la població i els serveis. Un cop formulat es va fer una prova pilot en 12 llars de la comunitat de Chatito, per comprovar si l’aplicació resulta pràctica. Es va decidir reduir alguns apartats perquè la durada de l’entrevista fos de 20 minuts com a màxim. El mes de gener el nou formulari va ser aprovat pels batles dels quatre centres poblats. Entre febrer i juny es varen emplenar 1.300 fitxes Chatito.

A l’apartat de la planificació del pla de desenvolupament concertat dels quatre centres poblats, es va celebrar una reunió amb els batles respectius per actualitzar-lo, en què aquests manifestaren el desacord amb la forma com l’Ajuntament de La Arena realitza el pla concertat, perquè no té en compte els centres poblats i les dades del seguiment dels avenços no coincideixen amb la realitat. Es varen dur a terme diverses reunions per planificar la recollida d’informació sobre les necessitats de la població de Chaquira, El Peñal, Miontegrande, San Pedro,i El Milagro, Loma Negra, Casagrande, Alto de los Mechatos, Pampa Chica, Vichayal, Río Viejo Norte, Río Viejo Sur, Seminario, Alto de los Carrillos, Pampa de los Silva, Alto de la Cruz, Nuevo Montegrande i Chatito. S’hi varen convocar representants de les associacions de dones, dels comitès de desenvolupament comunitari i de les associacions “Vaso de Leche”, que coincidiren en assenyalar com a àmbits crítics l’accés a serveis de salut i educació, l’alimentació, la qualitat de l’educació, la manca de feina, la igualtat d’oportunitats per a les dones, la salinitat de l’aigua i la manca de serveis de sanejament. Es demanà a cada entitat que recopilàs la informació dels integrants corresponents i la transmetin a REDES, que va elaborar l’esborrany del pla de desenvolupament concertat de les quatre entitats locals menors de La Arena.

D’altra banda, el gener de 2022 es va actualitzar l’expedient tècnic i pressupostar els materials necessaris per a la rehabilitació de la teulada i frontal de l’edifici de l’Ajuntament de Vichayal. Un cop demanats els pressupostos i avaluades les ofertes, es va haver de cercar un local provisional per acollir els arxius i atendre la població durant la realització de les obres, que s’iniciaren l’1 de febrer. El 16 i 17 de febrer es varen adquirir els materials a Catacos i a Vichayal i varen ser traslladats a l’edifici de l’Ajuntament. El 6 d’abril es va fer l’acte d’entrega de l’obra.

El mes de març es va celebrar una reunió amb els batles delegats per planificar l’adquisició de llibres per a les biblioteques dels centres poblats i es va decidir que fossin els docents de les escoles els qui proposessin els més adequats per complementar o reforçar la formació dels alumnes. Els docents recomanaren manuals de preparació per a l’accés a la universitat, que varen ser adquirits a Piura al mes de juliol i tracten de gran diversitat de temes: medecina, literatura, ciències, matemàtiques, mecànica, fusteria, etc. El 30 de juliol de 2022 varen ser lliurats als batles de Vichayal, Loma Negra, Chatito i Casagrande 123 llibres.

Pel que fa a la dotació de dipòsits per emmagatzemar aigua per a les famílies més vulnerables, en primer lloc es varen celebrar reunions amb les presidentes de les associacions de dones a fi de coordinar els criteris de selecció de les beneficiàries, que s’establiren en: haver participar en almanco cinc tallers en els darrers tres anys (dos del 2019, un del 2020 i dos del 2021) i que estiguessin al dia del pagament de les quotes del servei d’aigua. Quant als dipòsits, es varen rebre dos pressupostos i es va triar el que presentava el material més adequat per conservar aigua per a consum humà. Es va negociar un preu social per a 140 unitats i es va aconseguir una rebaixa i el lliurament en 20 dies. El 18 i el 28 de març es traslladaren 75 i 65 dipòsits respectivament a Piura, El batle es va encarregar de la pintura del logotip del Fons Mallorquí. El 28 d’abril va tenir lloc l’acte de lliurament dels dipòsits, que es distribuïren als caserius de la manera següent: Pampa de los Silva: 8; Loma Negra: 24; Alto de la Cruz: 15; Montegrande: 7; Río Viejo Norte: 9; San Perdo: 3; Pampa Chica: 9; Vichayal: 6; Río Viejo Sur: 3; Alto de los Carrillos: 1; Casagrande: 17; Chaquira: 13; El Milagro: 2; Santa Elena: 19.

Es va elaborar un fulletó i un vídeo sobre el manteniment dels dipòsits i dels sistemes de distribució per evitar fuites; i el mes d’octubre es varen impartir 91 tallers sobre la instal·lació i manteniment dels dipòsits amb 878 participants a les comunitats de Santa Elena, Alto de la Cruz, San Pedro, Montegrande, Seminario, Vichayal, Alto de los Carrillos, Nuevo Montegrande, Pampa Chica, Casagrande, Chaquira, Río Viejo Norte, Río Viejo Sur, Pampa de los Silva, Alto de los Mechatos, El Milagro, Loma Negra, El Peñal i Chatito. Igualment, al març de 2022 es va impartir en aquests caserius 91 sessions del taller sobre la importància de l’aigua segura i els mètodes de purificació, amb 819 participants. També es varen preparar els materials i programa del taller de sensibilització sobre drets i obligacions de les famílies en la participació activa a les JASS i dels tallers sobre manteniment dels sistemes sanitaris i d’aigües grises. Es varen impartir 91 sessions els mesos de maig i juny als caserius de Santa Elena, Alto de la Cruz, San Pedro, Montegrande, Seminario, Vichayal, Alto de los Carrillos, Nuevo Montegrande, Pampa Chica, Casagrande, Chaquira, Río Viejo Sur, Río Viejo Norte, Pampa de los Silva, Alto de los Mechatos, El Milagro, Loma Negra, El Peñal i Chatito, amb 870 persones en total.

Igualment, es va preparar un fulletó per als tallers sobre manteniment dels sistemes sanitaris i d’aigües grises, i esvaren impartir 91 sessions, en què participaren 856 persones dels llogarets de Santa Elena, Alto de la Cruz, San Pedro, Montegrande, Seminario, Vichayal, Alto de los Carrillos, Nuevo Montegrande, Pampa Chica, Casagrande, Chaquira, Río Viejo Sur, Río Viejo Norte, Pampa de los Silva, Alto de los Mechatos, El Milagro, Loma Negra, El Peñal i Chatito.

Quant a la dotació de sistemes sanitaris i d’higiene per evacuar les aigües grises a un pou d’infiltració es varen celebrar reunions amb les presidentes de les associacions de dones a fi de consensuar els criteris de selecció de les beneficiàries, que van ser: dones que hagin rebut un dipòsit, que hagin assistit als quatre tallers impartits; que el 30 de maig tinguessin instal·lat el dipòsit i haguessin començat construir el pou sèptic a una distància mínima de quatre metres. El mes d’abril es varen dur a terme visites a domicili per comprovar el compliment dels criteris. Tot seguit es varen actualitzar els pressupostos dels materials necessaris i es varen adquirir 45 banys complets (pica, WC i grifons; jocs de dutxa i col·lectors) i els materials necessaris per a les obres d’instal·lació (ciment, guix, canonades, fusta, filferro, sorra, etc.) per a les beneficiàries: 7 al caseriu de Seminario; 12 a Alto de los Carrillo; 14 a Pampa Chica; 12 a Alto de la Cruz. Se’n va fer el seguiment per esmenar errors i solucionar dubtes.


ODS


Import Total
67.723,00€

Consignacions

Ajuntament de Santanyí | 2.376,00 €
Govern de les Illes Balears | 28.905,00 €
Consell de Mallorca | 36.463,00 €

Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar