preloader logo

any 2021

Millora de les condicions d'accés a l'aigua i el sanejament a La Arena


Les autoritats locals i funcionaris del municipi de La Arena (38.734 habitants) han aconseguit articular els agents locals en el desenvolupament territorial a través d'un pla de desenvolupament que té prioritats alineades amb els ODS de l'Agenda 2030. Mitjançant aquest procés es treballa per reduir progressivament les bretxes quant a atenció dels serveis d'aigua, gestió de residus sòlids, educació i salut, que són especialment visibles a les zones rurals del municipi. Per al període 2020-2024 les autoritats locals i els representants de les organitzacions socials i comunitàries varen acordar donar prioritat a les inversions en aigua i sanejament i per a 2021 varen valorar la necessitat de millorar les limitacions dels funcionaris i de les Juntas Administradoras de Servicios de Agua y Saneamiento (JASS) quant a planificació i gestió dels serveis que ofereixen, la manca d'accés a l'aigua potable pel deficient estat de les infraestructures a les comunitats de Santa Elena i Pampa Chica; les mancances quant a gestió, recollida i reciclatge dels residus sòlids urbans; i la feble gestió administrativa municipal quant a planificació, alineament de polítiques amb els ODS i de les organitzacions comunitàries per fer el seguiment del compliment dels acords dels espais de concertació local. Es proposa enfortir les capacitats de les administracions locals i entitats comunitàries en la planificació, modernització i concertació de la gestió pública municipal pel que fa a l'abastiment d'aigua i la gestió de residus sòlids. Es duran a terme tallers de formació per als responsables de les JASS per millorar la gestió i control de la qualitat de l'aigua i se'ls dotarà d'equipament, a més a més es realitzaran obres de rehabilitació d'infraestructures de Pampa Chica. També se sensibilitzarà els beneficiaris sobre el dret d'accés a l'aigua i la responsabilitat en l´ús i pagament del servei. D'altra banda, s'impartiran tallers per a l'associació de reciclatge, sobre rutes de recollida i se sensibilitzarà la població sobre la pràctica de la segregació de residus. Igualment, es preveu reforçar els espais de concertació i de seguiment de l'execució dels plans anuals del municipi, i enfortir les capacitats de les autoritats i els funcionaris en planificació i gestió administrativa, amb especial incidència en els sectors de l'aigua i el sanejament. Se'n beneficiaran directament 73 càrrecs electes. 50 funcionaris, 45 representants de comitès comunitaris, 43 dirigents de les JASS, 106 persones involucrades en el programa de selecció de residus; i 2.356 usuaris del sistema d'aigua de Pampa Chica.

Objetius

 • Contribuir a l'enfortiment de les institucions i la governabilitat a La Arena.
 • Reforçar l'exercici del dret a l'accés i gestió de l'aigua potable i medi ambient saludable i sostenible de les famílies de les comunitats de La Arena.

Activitats

 1. Realització de tallers per a autoritats locals i funcionaris sobre normativa per a la gestió de l’aigua i la recollida de residus sòlids.
 2. Realització de sessions de sensibilització per a membres de les JASS i població usuària sobre drets, gestió i obligacions quant a l’accés a l’aigua.
 3. Adquisició de quatre dipòsits d’aigua de 600l i lliurament a les famílies amb bones pràctiques en ús de l’aigua. 
 4. Realització de tallers per a membres de les JASS sobre gestió i operacions de cloració.
 5. Adquisició i lliurament d’equipament informàtic per a les JASS. 
 6. Realització de les obres de millora del sistema d’abastiment d’aigua de Pampa Chica.
 7. Realització de tallers per als membres de l’associació de reciclatge sobre rutes de recollida de residus sòlids i implantació de la recollida selectiva. 
 8. Adquisició i lliurament d’equipament per a les persones encarregades de la recollida de residus (calçat, vestuari, eines i poals). 
 9. Realització de sessions de sensibilització a la població sobre educació ambiental i segregació de residus. 
 10. Realització de tallers per a membres dels comitès de desenvolupament comunitari sobre incidència en espais de concertació local sobre aigua i recollida de residus sòlids. 
 11. Realització de sessions de formació per a la Mesa Técnica Interinstitucional en matèria de planificació.
 12. Assessorament als integrants del Comité Distrital de Salud y Atención a la Primera Infancia i del Consejo Participativo Local de Educación per incorporar les prioritats en aigua i residus sòlids al pla anual.
 13. Elaboració de l’estratègia municipal d’actuació al sector de l’aigua i sanejament.
 14. Realització de cursos per a les autoritats locals i funcionaris sobre modernització de la gestió pública, normativa i processos administratius, etc.
 15. Tallers per als membres de la Comisión Ampliada de Planeamiento Estratégico sobre el seguiment i execució del pla de desenvolupament.

Resultats assolits

Resultat 1: Enfortides les capacitats estratègiques i tècniques per a la millora de del accés als serveis d’aigua i sanejament i la gestió dels residus sòlids.

Es van realitzar quatre jornades de formació adreçades a autoritats i tècnics municipals sobre normativa i estratègies de suport a la gestió del aigua i dels residus sòlids. 

A més es van realitzar tres assessories a la Sub Gerència de Serveis Públics i l’àrea tècnica municipal per a la elaboració del pla operatiu anual, que es va presentar dia 25 de març.

Es van realitzar 18 jornades de capacitació per a directius de les JASS sobre gestió de serveis d’aigua segura, operació i manteniment, resolució de conflictes i foment de la cultura del pagament. Hi varen participar 34 directius de les JASS (28 homes i 6 dones). A més a més també hi participaren dos funcionaris de l’àrea tècnica municipal, el governador de la comunitat de Santa Elena i dos funcionaris de la Superintendència nacional dels Serveis de Sanejament.

Es va realitzar una jornada de sensibilització en Santa Elena sobre el sistema d’abastament d’aigua a les cases. Hi participaren 93 home i 53 dones de las localitats del Santa Elena i El Milagro que comparteixen el mateix sistema d’aigua. A més, per donar suport a les activitats de sensibilització es van preparar un curtmetratge i 2 vídeos curts.

Es desenvoluparen 8 jornades de capacitació a directius del JASS sobre el control de la qualitat, el us d’eines e instruments de gestió i el registre i establiment de quotes. Hi varen participar 37 persones de 8 JASS(30 homes i 7 dones), 14 membres del funcionariat (8 homes i 6 dones), 2 tinents governadors i 1 membre del Comitè de desenvolupament comunal.

Es va demanar un canvi d’actuació: en compte de treballar a la rehabilitació de la caseta de bombeig de Pampa Chica es va fer una intervenció d’urgència a la localitat de Casagrande. En Casagrande una fissura en la línia d’extracció estava contaminant la font d’aigua, per aquesta raó es va decidir intervenir amb la perforació d’un nou pou i la recuperació del sistema d’aigua.

Es varen celebrar dues jornades de capacitació per a personal municipal i de l’associació de Recicladoras Arena Ecologica sobre rutes de recollida selectiva, també es van assessorar sobre rutes de residus sòlids. A més a més es va equipar personal municipal i associació amb material per a la recol·lecció  i una moto furgoneta. Paral·lelament es van dura a terme accions de sensibilització amb les famílies sobre la gestió i separació de residus.


Resultat 2: Representants d’organitzacions enfortits en el seguiment i la incidència en les polítiques municipal d’aigua i sanejament. 

Es va realitzar un taller participatiu sobre la importància de la participació ciutadana per a la millora dels serveis d’aigua i sanejaments i residus sòlids. Hi participaren 20 persones en representació de set comitès de desenvolupament municipal, dues associacions de persones amb discapacitat, dos agents municipals, 5 tinents governadors i 4 funcionaris. A més es van realitzar quatre assessories als comitès de desenvolupament municipal.

En el marc de les eleccions regionals i municipals es van realitzar una jornada de reflexió sobre la necessitat d’enfortir el sistema democràtic, generant espais e participació. En la jornada es va crear un equip impulsor que té com objectiu treballar per la signatura amb els candidats de Acuerdos de gobernabilidad en els que es marca el compromís amb les necessitats dels sectors econòmic, social, institucional i ambiental. Es van realitzar assessoria per a l’acompanyament de l’equip impulsor en l’organització d’un fòrum amb la participació de 7 candidats a la batllia, que varen presentar les seves propostes davant de 95 persones de la diverses organitzacions de la societat civil.

Es van realitzar una capacitació i assessoraments a la Mesa técnica Interistitucional per la elaboració e implementació del seu Pla Operatiu anual alineat amb els ODS. A més as va donar suport al comitè distrital de Salut i atenció a la primera infància per a afegir al seu pla d’acció anual les prioritats d’aigua i sanejaments i gestió de residus sòlids.

Es van implementar nous itineraris de recol·lecció de residus sòlids a les comunitats de Caserío, Montegrande (Nord i Sud).

A més es va realitzar un acompanyament personalitzat a les famílies sobre el reciclatge de residus sòlids.


Resultat 3: Autoritats i funcionariat municipal acompanyats en el enfortiment de la gestió i seguiment de millores d’aigua i sanejaments en coordinació amb organitzacions comunitàries.

Es va elaborar un diagnòstic participatiu que serveix de base per a la elaboració de la estratègia municipal a llarg termini de ajuntament en temes d’aigua i sanejament. A continuació, es va elaborar l’estratègia municipal en temes d’aigua i sanejament. 

Es van realitzar sessions de capacitació per a 76 tècnics municipals en modernització de la gestió publica, marc normatiu, processos administratius i localització dels ODS.ODS


Import Total
76.304,71€

Consignacions

Govern de les Illes Balears | 76.304,71 €

Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar