preloader logo

any 2021

Import Total
51.311,19€

Enfortiment municipal a l'àmbit de l'aigua i el sanejament a Pueblo Nuevo


A les comunitats rurals de Pueblo Nuevo (11.700 habitants) moltes famílies no tenen accés a serveis d'aigua i sanejament, per la mancança de recursos hídrics, perquè no disposen de les instal·lacions necessàries o per la qualitat deficient de l’aigua i un sanejament inadequat. Això té conseqüències negatives per a la salut, sobretot dels infants, amb la prevalença de malalties diarreiques agudes i parasitosi, que ocasionen anèmia i desnutrició. L’emmagatzemament incorrecte d’aigua als habitatges atrau els insectes i facilita la propagació de malalties com el dengue. Les femtes i les aigües residuals no tenen un sistema de descàrrega adient, de manera que contaminen les fonts d’aigua i perjudiquen l’agricultura i la pesca. Les Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) gestionen aquests serveis amb l'assessorament de l'àrea tècnica municipal, però aquesta no disposa de la capacitat tècnica ni logística per oferir assistència i fer el seguiment dels sistemes, ni per invertir en millores. El projecte proposa tres àmbits d'actuació: a) reparació i manteniment de les instal·lacions domiciliàries, distribució de lots per a l'emmagatzemament salubre d'aigua i sensibilització dels usuaris sobre ús adequat i sostenible de l'aigua; b) ampliació i millora de les xarxes de distribució; i manteniment i neteja dels sistemes, amb participació dels beneficiaris sota control d’un tècnic competent; c) diagnòstic del sector de l'aigua i sanejament a Pueblo Nuevo; equipament de l'àrea tècnica municipal amb mobiliari, equips ofimàtics i un vehicle de dues rodes; i tallers de formació per a funcionaris de l'àrea tècnica municipal i per a directius de les JASS. Se'n beneficiaran directament 1.318 persones: 66 membres directius de les JASS; 19 agents comunitaris de salut; 300 famílies usuàries (1.200 persones aproximadament); 26 funcionaris i autoritats municipals; i 7 representants de brigades ambientals.

Objetius

 • Contribuir a millorar la salut i el benestar de la població del districte de Pueblo Nuevo. 
 • Promoure l'ús responsable de l'aigua i el sanejament.
 • Enfortir les competències de l'àrea tècnica municipal del municipi.
 • Contribuir a la millora dels serveis d'aigua i sanejament.

Activitats

 1. Elaboració d'una guia pràctica per a l'estalvi d'aigua.
 2. Realització de sessions de sensibilització sobre ús adequat i sostenible de l'aigua.
 3.  Lliurament de 50 lots de dipòsit d’aigua, ribella i gerra amb tapadora i seguiment de l'ús.
 4.  Reparació i manteniment d'instal·lacions domiciliàries.
 5.  Realització del diagnòstic del sector de l'aigua i el sanejament a Pueblo Nuevo.
 6.  Realització de tallers de formació sobre gestió de l'aigua per a funcionaris municipals.
 7.  Equipament de l'àrea tècnica municipal i adquisició d'una motocicleta.
 8.  Desenvolupament d'un programa de formació tècnica per a directius de les JASS.
 9.  Controls sanitaris dels sistemes d'aigua i sanejament.
 10.  Suport i assessorament tècnic a les JASS.
 11.  Obres d'ampliació i millora de les xarxes de distribució d'aigua.
 12.  Neteja i manteniment dels sistemes d'abastiment d'aigua.

Resultats assolits

Entre novembre de 2021 i gener de 2022 es varen dur a terme reunions de coordinació amb les autoritats dels tres municipis existents al districte (Pueblo Nuevo, Santa Rosa i Catalina). També se celebraren quatre reunions amb dirigents comunals, membres de les Juntes administradores del servei d’aigua i sanejament (JASS), autoritats dels centres poblats i de Pueblo Nuevo per establir acords que permetessin desenvolupar les activitats del projecte deforma articulada.

Ayne va elaborar materials de formació sobre l’ús racional de l’aigua i sobre les malalties de transmissió hídrica, i s’impartiren sessions de sensibilització a les comunitats de San Isidro, amb 6 participants; i Catalina, amb 13assistents el mes de febrer i a Santa María, amb cinc participants, el març, i Santa Rosa, amb l’assistència de 21persones, el mes d’abril.

D’altra banda, es varen dur a terme visites domiciliàries a 52 famílies per identificar les necessitats urgents d’accés a l’aigua entre gener i febrer. Per millorar les condicions d’emmagatzemament i consum d’aigua es varen adquirir els subministraments per a 50 lots d’emmagatzemament d’aigua a Chiclayo (dipòsit de plàstic de 150l de capacitat; un barral/ribella de 20l i una gerra de vidre de 2,8l amb tapadora). Igualment, el mes de març es varen adquirir i lliurar els materials necessaris per ampliar la xarxa de distribució per facilitar la connexió i millora de les instal·lacions d’aigua a les comunitats de San Eugenio (vuit famílies), San Isidro (tres famílies), Santa María (19famílies). Es varen proporcionar arena, ciment, caixes de formigó, 80m de canonades i accessoris. Les 30 famílies beneficiàries varen participar en les tasques com a mà d’obra no qualificada, sobretot per a l’excavació del terra on s’havien de col·locar les caixes.

Paral·lelament, es va elaborar material informatiu i educatiu de fàcil comprensió per a la població en general, que s’ha difós a través de material imprès, infografies i espots radials a les comunitats de Santa Rosa, El Milagro, PuebloNuevo, Los Parques per sensibilitzar la població sobre l’ús sostenible de l’aigua, l’emmagatzemament adequat i la salubritat i sanejament. Es varen fer 83 visites a domicili a les comunitats de Santa Rosa, San Eugenio, Santa María, El MIlagro, Charcape, Catalina, San Isidro, La Granja, La Teresa i El Progreso.

Quant al diagnòstic sobre l’aigua i el sanejament al municipi, es varen realitzar dues reunions de coordinació amb l’àrea tècnica municipal per recollir informació sobre les necessitats i problemes dels serveis de sanejament al’àmbit de les competències municipals. Paral·lelament, se celebraren sessions amb els membres de les JASS de 15comunitats (Alto de San Ildefonso, La Mariposa; Santa Rosa, San Eugenio, Santa María, El MIlagro, Pueblo Nuevo,Los Parques, Los Jardines, Charcape, Catalina, San Isidro, La Granja, La Teresa i El Progreso, que varen palesar elgrau d’informalitat amb el qual fan feina les organitzacions comunals.

El mes d’abril es va desenvolupar una jornada de formació a l’auditori de Pueblo Nuevo sobre gestió i prestació de serveis de sanejament, a la qual assistiren vuit persones de les comunitats de La Granja, Santa María, Pueblo Nuevo, La Teresa, Catalina i El Milagro.

Per facilitar la tasca de l’àrea tècnica municipal quant a suport a les activitats de camp, es va adquirir una moto, així com una impressora multifuncional per elaborar i imprimir documents i estudis que du a terme aquesta instància municipal, i millorar l’atenció a la població.

A més a més, es va elaborar material educatiu per a les jornades de formació del programa adreçat als directius deles JASS, sobre qüestions com ara el paper i funcions de les JASS, els instruments de gestió i la importància que tenen. Inicialment no es va poder impartir de forma presencial a causa de les restriccions imposades per prevenir els contagis de COVID-19, i es va dinamitzar mitjançant qüestionaris d’autoaprenentatge. Els mesos de març a maigde 2022 es varen impartir les sessions de formació a les comunitats d’El Alto de San Ildefonso, Catalina, El Milagro,Jellipe, La Granja, La Mariposa, la Teresa, San Eugenio, San Isidro, Santa María i Santa Rosa, amb 91 participants en total.

També es varen celebrar reunions de coordinació amb l’àrea tècnica municipal per programar el monitoratge dels sistemes de sanejament que administren les JASS, per oferir assistència tècnica i assessorar sobre intervencions destinades a millorar-ne la gestió. Es varen visitar de forma periòdica les comunitats de San Eugenio,El Milagro, La Granja, Charcape, La Teresa, El Progreso, Santa María, San Isidro i Los Jardines. En aquesta darrera esvaren identificar problemes de funcionament en el bombeig de l’aigua que genera un mal servei, de manera que es va adquirir i lliurar una bomba elèctrica submergible i el taulell de control. En aquest sentit també es varen adquirir equips de mesura per controlar de forma ràpida la qualitat de l’aigua i facilitar la tasca de vigilància que correspon a l’àrea tècnica.

El mes de maig es va dur a terme la neteja de les xarxes de clavegueram del sector Santa Isabel de la comunitat de Santa Rosa, en què participà el personal de la JASS. A l’agost es va realitzar una jornada de neteja i desinfecció del sistema d’aigua a la comunitat  El Molino. A l’octubre, amb l’objectiu de millorar les condicions de cloració de l’aigua per al consum humà i la neteja dels sistemes d’aigua es van dotar 24 JASS amb cloro granulat.


ODS


Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar