preloader logo

any 2021

Accés equitatiu i sostenible a l'aigua a les comunitats rurals de Pocona


La pandèmia de la COVID-19 ha fet paleses no només les mancances en matèria de salut pública dels països del Sud, sinó sobretot la vulnerabilitat afegida davant moltes malalties de les poblacions rurals, els indígenes, les dones i els infants, pel fet de no tenir accés a serveis d'aigua i sanejament. A Pocona (12.893 habitants), part de la població rural del municipi no té accés a l’aigua potable en quantitat ni qualitat suficient. En el marc del Pla director d’infraestructures i abastiment d’aigua de les comunitats rurals de Pocona, es proposa la construcció d’un sistema d'abastiment d’aigua per a la comunitat d’Oqollu Mayu, amb connexions al domicili de les 32 famílies beneficiàries i la seu del sindicat agrari (115 persones), així com la reforestació de la zona de recàrrega de les fonts. Els beneficiaris participaran en les obres amb jornades de treball voluntari. També es constituirà el comitè de gestió de l’aigua i es proporcionarà suport a la junta directiva sobre funcionament del comitè i gestió dels sistemes d'aigua. Igualment, s’impartiran tallers de sensibilització sobre consum d’aigua segura, hàbits higiènics saludables, prevenció de malalties relacionades amb l’aigua i la higiene, i gestió dels residus sòlids. Finalment, es preveu l'elaboració d'una avaluació de l'impacte de les intervencions en aquest sector a Pocona els darrers tres anys i es duran a terme tallers de formació sobre la localització i integració de l'ODS 6 dirigits a l'administració municipal i als sindicats agraris. En total se’n beneficiaran directament 233 persones.

Objetius

 • Contribuir a garantir el dret humà a l’aigua amb equitat i sostenibilitat en comunitats rurals de Pocona.
 • Garantir l’accés a l’aigua en quantitat i qualitat suficient a la comunitat d'Oqollu Mayu.
 • Enfortir la gestió sostenible de l’aigua al municipi de Pocona.

Activitats

 1. Signatura d'un conveni amb l'Ajuntament i el sindicat agrari per integrar tots els agents territorials en el projecte. 
 2. Identificació de l’emplaçament, disseny definitiu, càlculs del sistema d’aigua i estudi de viabilitat. 
 3. Adquisició de materials de construcció i contractació de personal qualificat.
 4. Construcció d’un sistema d’abastament d’aigua per gravetat i la xarxa de distribució. 
 5. Control sanitari de la qualitat de l’aigua del nou sistema.
 6. Constitució del comitè de gestió de l'aigua d’Oqollu Mayu. 
 7. Realització de tallers per als integrants del comitè sobre gestió i manteniment del sistema d'aigua.
 8. Realització de tres reunions de seguiment i assessorament del nou comitè. 
 9. Realització de sis tallers de sensibilització dels beneficiaris sobre l’ús de l’aigua i hàbits higiènics.
 10. Adquisició de lots d’higiene i lliurament als infants.
 11. Organització d’una fira sobre aigua i medi ambient. 
 12. Realització de dues reunions de sensibilització del govern local i el sindicat camperol sobre aigua i drets humans. 
 13.  Elaboració de l’avaluació de l’impacte de les intervencions del sector de l’aigua dels tres darrers anys.
 14.  Realització d’un taller de formació de les autoritats i tècnics locals i assessorament sobre l’ODS 6.
 15. Realització de quatre tallers sobre incorporació de l’Agenda 2030 per als sindicats agraris.

Resultats assolits

En primer lloc, es va concertar una reunió amb l’Ajuntament de Pocona i el sindicat comunitari per donar a conèixer l’abast del projecte, consensuar la planificació de les actuacions, els compromisos i les aportacions de cada part.

El 5 de maig es va celebrar una assemblea amb les famílies beneficiàries del projecte per presentar-ne les característiques i signar les actes de compromís de la comunitat. Hi participaren 28 persones, set de les quals eren dones.

A partir de les inspeccions realitzades a la comunitat d’Oqollu Mayu per a la identificació de l’emplaçament del sistema d’aigua tenint en compte aspectes socials i tècnics, es va valorar l’aforament del cabal del vessant; es va actualitzar el cens de la població i la projecció de la població per al càlcul de la capacitat del dipòsit d’emmagatzemament d’aigua (15m3), l’amidament de longituds de canonades d’adducció (200m) i de la xarxa de distribució i escomesa domiciliar (4.356m de canonades de diferents mides i materials), i tres passos de barranc (de 25m, 18m i 12m de longitud respectivament).Els components del dipòsit, xarxa de distribució i cambres de pressió van ser calculats i verificats mitjançant el programa informàtic Water Cad.

Tenint en compte la topografia de la zona es va considerar convenient construir una xarxa principal amb xarxes secundàries per abastir tots els habitatges de la comunitat. El sistema consta de 30 piques a domicili, 29 particulars i una comunitària., que estan formades per un pedestal, una cambra de clau de pas, mesurador de consum i l’aixeta. Un cop quantificades totes les dades i informacions rellevants es varen calcular els volums d’obra. També es va preveure una tanca perimetral entorn del dipòsit i una vorera. 

Es va signar un conveni específic amb l’Ajuntament, es va presentar la carpeta tècnica de les obres i s’acordaren les adquisicions de materials que corresponien al consistori: ciment, ferros, canonades de diverses mides i llargària i 30 mesuradors d’aigua. El 3 de maig la batlia va ordenar la compra i trasllat dels materials adquirits a l’emplaçament de les obres, que s’iniciaren el 26 de maig.

Igualment, es va pressupostar la resta de materials, es varen separar per tipus: fusta, ferreteria, ferro, malla, canonades, pedres i ciment. Es varen demanar pressupostos i es varen adquirir a l’oferta més convenient. També es va traslladar la formigonera, la vibradora, el generador elèctric i totes les eines necessàries al lloc de les obres. Per al trasllat de tots els materials es va haver de contractar un camió.

 D’altra banda, es va contractar la mà d’obra qualificada en dos components: les obres de presa d’aigua, protecció dels vessants, línies d’adducció, dipòsit i tanca de protecció; i les cambres de distribució, passos de barranc, cambres de pressió i piques. La contractació és va dur a terme per comparació de les propostes rebudes. Els contractes es varen signar a principis de juny. També es va acordar l’aportació per part de la comunitat, com a mà d’obra no qualificada.

Paral·lelament es va realitzar el recorregut de la xarxa de distribució, es va identificar la ubicació per al dipòsit d’aigua i els habitatges beneficiaris, les fonts i les obres del sistema d’aigua de la comunitat d’Oqollu Mayu. 

Tots els treballs es varen coordinar amb els contractistes, el supervisor de la batlia, i les autoritats de la comunitat, per tal de garantir l’adequada execució de les obres i la conformitat de tots els participants.

 Els membres de la comunitat beneficiària es varen encarregar de la neteja i anivellament del terreny on se situaria el dipòsit d’aigua, cedit per la pròpia comunitat. El 30 de maig es va fer el replanteig i començaren les feines d’excavació, també amb la col·laboració dels beneficiaris, i tot seguit es varen tallar, doblegar i muntar els ferros per als fonaments i les fustes per a l’encofrat del dipòsit. Es varen empedrar i cimentar els fonaments. El 9 de juny se’n va fer la visita de seguiment i supervisió: es varen verificar les mides i espessors segons els plànols. El 15 de juny es varen comprovar la qualitat de l’encofrat. El 20 de juny es va omplir de formigó l’encofrat amb la col·laboració dels beneficiaris. Es va dur a terme el vibrat del formigó en capes per garantir-ne el compactat. 

També es va fer el replanteig de la xarxa de distribució, amb la participació de les autoritats, el contractista i el supervisor municipal, i a continuació els beneficiaris varen començar l’excavació dels solcs per a les canonades. 

El 29 de juny es varen traslladar els materials i accessoris per a l’obra de presa, dipòsit, cambres de distribució, cambres de pressió, piques, xarxa de distribució i escomeses a domicili, i varen ser lliurades als contractistes. També es va fer la tapa del dipòsit mitjançat un encofrat de formigó.

El 7 de juliol es varen traslladar els pals metàl·lics per col·locar la malla de protecció de la tanca i els pals per als passos de barranc. Es varen supervisar igualment les obres del dipòsit d’emmagatzemament d’aigua. Alhora, es varen començar les feines de construcció de pedestals per a les preses domiciliàries, cambres per a mesuradors i clau de pas i la connexió de les escomeses a domicili. El 14 de juliol es va traslladar la malla olímpica per a la tanca de protecció del dipòsit i es va fer el replanteig de l’obra de presa, que es va dur a terme amb la instal·lació dels filtres corresponents. A continuació es va realitzar el replanteig de les dues cambres per rompre la pressió i els passos de barrancs. Finalment, es varen instal·lar les canonades de la xarxa de distribució i s’acabà la construcció i instal·lació de les piques a domicili. El 31 d’agost es varen donar per finalitzades les obres del sistema d’aigua.

Abans i després de la realització de les obres es varen prendre mostres d’aigua per comprovar-ne la salubritat. La mostra presa a l’inici va donar com a resultat que no es troba dins dels paràmetres de control de qualitat de l’aigua per al consum humà. ODS


Import Total
59.998,19€

Consignacions

Ajuntament de Campanet | 1.000,00 €
Ajuntament de Muro | 1.530,00 €
Ajuntament de Ses Salines | 630,00 €
Ajuntament de Sóller | 900,00 €
Mancomunitat des Raiguer | 5.400,00 €
Universitat de les Illes Balears | 720,00 €
Ajuntament de Lloseta | 900,00 €
Consell de Mallorca | 48.918,19 €

Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar