Xarxa de centres educatius solidaris

IES S'Arenal

L’IES S’Arenal és un centre docent públic que imparteix ensenyament de règim general d’ESO, Batxillerat (Ciències Socials i Humanitats i Cièntifíc-Tecnològic), Formació Professional (Cicle Formatiu de Grau Mitjà “Sistemes microinformàtics i xarxes”) i Programa de Qualificació Professional Inicial (auxiliar de Cuina i auxiliar de Lampisteria i climatització domèstica). Hi treballen  84 professors/es i acull al voltant de 660 alumnes.

Una de les característiques de l’alumnat la defineix en bona part la seva procedència, ja que es compon de mallorquins/es immigrants de segona generació, és dir, fills de treballadors que provenen majoritàriament del sud de l’Estat espanyol, tot i que cada vegada arriben més al·lots i al·lotes de l’estranger (països del Magrib, de Centre-Europa, de l´Europa de l´est, d’Amèrica Central i del Sud, etc.). A aquest grup nombrós d’alumnes, s’hi afegeixen, és clar, joves d’origen pròpiament mallorquí. Aquesta diversitat ve donada per l’entorn geogràfic i socioeconòmic de l’institut.La complexitat d’aquest alumnat, amb múltiples situacions i diferències pel que fa al nivell socioeconòmic de les famílies, que prové dels diferents centres de primària adscrits i concertats de la zona, fa que per  poder atendre les seves demandes, fossin quins fossin els seus punts de partida pel que fa a competència curricular, les seves motivacions (altrament tan diverses) i els seus interessos i expectatives,  el centre hagi esdevingut molt “dinàmic”.  

L’adaptació de l’IES a la realitat diversa de l’alumnat s’ha traduït en la implantació de diferents i múltiples programes per poder atendre-los de manera adient i d’altres actuacions a partir de la combinació dels diferents recursos disponibles, i que s’han anat consolidant de mica en mica en la dinàmica del nostre institut i donant solucions a la diversitat de l’alumnat.

En el claustre de dia 19 de gener de 2006 s’aprovà per unanimitat que l’IES S’Arenal formàs part d’una xarxa de centres solidaris.

El centre es va comprometre a destinar els guanys de les diferents activitats a un projecte solidari a escollir. Com a projecte el centre es decidí per Las Sabanas (Nicaragua) emmarcat dins l'agermanament de Llucmajor amb aquest municipi nicaragüenc.

Les principals iniciatives són la realització de mercadets solidaris (un per Nadal i un altre el Dia del Llibre), co·laboraració amb Càritas en la Campanya del rebost de Nadal i paradeta de venda de comerç just (S’Altra senalla) el dia de Sant Antoni.

Hi ha una petita biblioteca de material solidari, que es troba a la Sala de professors.